IV edycja konkursu na Alternatywne programy wychowania fizycznego i sportu szkolnego

********************************

Konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej
Alternatywne programy realizacji wychowania fizycznego i sportu szkolnego

Szanowni Państwo,
Ministerstwo Edukacji Narodowej dostrzega potrzebę poprawy jako¶ci wychowania fizycznego realizowanego przez szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne.
Bez względu na istniej±ce ograniczenia, stworzenie warunków do systematycznej aktywno: ruchowej dla wszystkich uczniów jest obowi±zkiem każdej szkoły i każdego nauczyciela.
Wprowadzenie czwartej godziny obowi±zkowych zajęć wychowania fizycznego dopuszcza możliwo¶ć prowadzenia zajęć w nowych formach organizacyjnych.
Każda szkoła w poszukiwaniu atrakcyjnych rozwi±zań może opracować i zrealizować własny nowatorski program realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportu uwzględniaj±cy specyfikę szkoły, tradycje regionu, promuj±cy podejmowanie aktywno¶ci ruchowej dla zdrowia, realizację sportowych celów i osobistej satysfakcji.

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ ogłasza IV edycję konkursu na "Alternatywne programy wychowania fizycznego i sportu szkolnego". Ma on na celu wyłonienie najlepszych wdrożonych programów, które zrodziły się z aktywno¶ci nauczycieli i szkół, w odpowiedzi na sprzyjaj±ce okoliczno¶ci do wprowadzania nowych pomysłów zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Pomysłów, które warto nagrodzić i upowszechnić w celu wzbogacenia oferty szkolnych programów wychowania fizycznego.

CELE KONKURSU
1. Wyłonienie najlepszych wdrożonych, nowych programów wychowania fizycznego i sportu szkolnego.
2. Poprawa jako¶ci i atrakcyjno¶ci zajęć z wychowania fizycznego i sportu w szkołach  i placówkach o¶wiatowych.
3. Promowanie edukacyjnych i wychowawczych warto¶ci sportu.
4. Upowszechnianie informacji o najlepszych, nowatorskich projektach realizacji czwartej godziny wychowania fizycznego i sportowych zajęć pozalekcyjnych.
5. Inspirowanie nauczycieli do opracowywania i realizowania autorskich programów wychowania fizycznego i sportu dostosowanych do potrzeb ¶rodowiskowych i tradycji lokalnych.

REGULAMIN KONKURSU
I. Warunki zgłaszania programów.
1. W konkursie mog± wzi±ć udział zgłoszone przez szkoły, programy wdrożone w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.
2. Zgłoszenie powinno zawierać.
- szczegółowe cele dydaktyczne (zakładane rezultaty), - informacje o uczestnikach, czasie trwania, zasięgu,
- informacje o sposobie realizacji programu, o procedurach osi±gania celów, - funkcje poszczególnych współorganizatorów,
- dane dotycz±ce szkoły realizuj±cej program, - dane dotycz±ce autora/autorów projektów.
II. Kryteria i priorytety konkursu.
1. Programy całoroczne lub semestralne, zwracaj±ce uwagę na dostępno¶ć i atrakcyjno¶ć zajęć wychowania fizycznego dla poprawy frekwencji i aktywno¶ci uczniów.
2. Programy sprzyjaj±ce zaangażowaniu uczniów w samodzielne indywidualne kształtowania własnego rozwoju fizycznego.
3. Programy uwzględniaj±ce prozdrowotne aspekty uczestnictwa w kulturze fizycznej.
4. Programy obejmuj±ce współpracę szkół z organizacjami i stowarzyszeniami (zwłaszcza stowarzyszeniami sportowymi) oraz władzami lokalnymi.
5. Programy pozwalaj±ce realizować wychowanie fizyczne, w formie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
6. Programy akcentuj±ce edukacyjne i wychowawcze warto¶ci sportu oraz wprowadzaj±ce profilaktykę zagrożeń cywilizacyjnych.
7. Programy angażuj±ce uczniów mniej sprawnych lub z ograniczonymi możliwo¶ciami uczestniczenia w wychowaniu fizycznym i sporcie szkolnym.
8. Programy wprowadzaj±ce atrakcyjne formy turystyki w najbliższej okolicy zapewniaj±ce ruch na ¶wieżym powietrzu

III, Przebieg konkursu.
1. Etap wojewódzki
- wyłonienie przez Kuratoria O¶wiaty najlepszego projektu do 30 kwietnia 2008 r.
2. Etap ogólnopolski
- ocena projektów i wytypowanie najlepszych programów do nagród Ministra Edukacji Narodowej dla autorów i dla szkół realizuj±cych te programy do 20 maja 2008 r.,
- ogłoszenie wyników konkursu do 30 maja 2008 r.
- uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród - czerwiec 2008 r.
IV. Forma nadsyłanej dokumentacji.
1. Informacja o programie, przygotowywana w formie pisemnej i na dyskietce oraz podpisana przez dyrektora szkoły.
2. Maksymalna objęto¶ć 10 stron maszynopisu - wł±czaj±c tabele, rysunki, fotografie, przypisy (jeżeli s± konieczne)
3. Maszynopis powinien być napisany jednostronnie na papierze formatu A 4, z marginesem 3 cm z lewej strony i 2 cm z prawej strony.
4 Wersja nadesłana na dyskietce 3,5 powinna być w formacie edytora tekstu WORD.
Dokumentację na etap wojewódzki należy przysyłać na adres wła¶ciwego Kuratorium O¶wiaty do 15 kwietnia 2008 r.
Dokumentację na etap ogólnopolski należy przysyłać do 10 maja 2008 r. na adres:
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Kształcenia Ogólnego i Specjalnego Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa
Uwaga! Kopertę prosimy opatrzyć wyraĽnym dopiskiem: "KONKURS ALTERNATYWNE PROGRAMY W-F"

Realizatorzy konkursu:
MEN - Departament Kształcenia Ogólnego i Specjalnego Kuratoria O¶wiaty
Patronat medialny:
"Wychowanie fizyczne i zdrowotne" - miesięcznik nauczycieli, trenerów szkolnej służby zdrow informacja o ogłoszeniu regulaminu i przebiegu konkursu, publikacja nagrodzonych i wyróżniony programów,
"Lider - Promocja zdrowia, kultura zdrowotna i fizyczna" - miesięcznik dla liderów promocji zdrowia, nauczycieli i działaczy sportu szkolnego : informacja o ogłoszeniu konkursu, relacje z przebiegu, publikacja nagrodzonych programów w obu wydaniach Lidera : drukowanym i internetowym : www.lider.szs.pl