2007: Komunikat Prezydium Zarz±du Głównego SZS w sprawie Pana Artura Piłki, Prezesa Zwi±zku

********************************

Komunikat Prezydium Zarz±du Głównego Szkolnego Zwi±zku Sportowego w sprawie Pana Artura Piłki, Prezesa  Zwi±zku

W zwi±zku z postawieniem poważnych zarzutów  Prezesowi Szkolnego Zwi±zku Sportowego Panu Arturowi Piłce, w wyniku czego został on zatrzymany przez prokuraturę, oraz zwolniony przez Pana Prezydenta RP z funkcji doradcy Prezydenta d/s sportu, Prezydium Zarz±du Głównego Szkolnego Zwi±zku Sportowego, podjęło na swym posiedzeniu w dniu 12 lipca 2007 roku następuj±ce postanowienia :

1. Niezależnie od ostatecznego charakteru i rozmiarów przewinienia popełnionego przez Prezesa, co zostanie ostatecznie ustalone przez odpowiednie władze s±downicze, wyrażamy głębok± dezaprobatę dla popełnionego przez Niego czynu. Nasza dezaprobata jest tym większa, iż dotyczy czynów raż±co sprzecznych z prozdrowotnymi celami organizacji,  w której pełnił on funkcje Prezesa i dla których to idei deklarował swe poparcie i oddanie. Nie zmniejsza naszej dezaprobaty fakt, iż do czasu wykrycia zupełnie nam nieznanych faktów z życia Prezesa, spełniał on swe obowi±zki poprawnie.

2.  Fakt, że wysoki urzędnik państwowy, pełni±cy jednocze¶nie odpowiedzialne społeczne funkcje w organizacjach kultury fizycznej wikła się w jedno z najgroĽniejszych uzależnień,  jest ze wszech miar godnym ubolewania, a dla ¶rodowiska kultury fizycznej szczególnie szokuj±cym i groĽnym.  Jednocze¶nie pragniemy podkre¶lić, że od nauczycieli, trenerów i organizatorów szkolnej kultury fizycznej oczekujemy przestrzegania najwyższych norm moralnych i nakazów zdrowego stylu życia.

3. Prezydium Zarz±du Głównego Szkolnego Zwi±zku Sportowego uważa, że Prezes stracił obecnie moralne prawo do sprawowania  swej funkcji. W zwi±zku z tym do czasu pełnego wyja¶nienia zarzutów i rozstrzygnięć dotycz±cych Prezesa, Prezydium przyjmuje do wiadomo¶ci, że funkcje kierowania Zwi±zkiem będ± sprawowali Wiceprezesi SZS zgodnie ze swoimi kompetencjami, a prace Prezydium i Zarz±du będzie koordynował Wiceprezes Adam Szymczak.

4. Prezydium  przyjmuje do wiadomo¶ci, że wszystkie bież±ce zadania SZS s± realizowane zgodnie z planem i zaistniała sytuacja nie będzie miała negatywnego wpływu na działalno¶ć SZS.

5. Dalsze  decyzje Zarz±d Główny SZS podejmować będzie w miarę potrzeby i postępów w wyja¶nianiu sytuacji prawnej Prezesa. (zgodnie ze statutem SZS)

6. Niniejszy komunikat zostaje  zamieszczony na stronach internetowych www.szs.pl  i www.lider.szs.pl, oraz przekazany odpowiednim instytucjom i Polskie Agencji Prasowej.

Warszawa 12.07.2007r.                            Prezydium Zarz±du Głównego SZS