2007r: Wyniki konkursu - Alternatywne programy realizacji wychowania fizycz. i sportu szkolnego

********************************

Wyniki konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej
"Alternatywne programy realizacji wychowania fizycznego i sportu szkolnego"

W wojewódzkim etapie, przeprowadzonym przez kuratoria o¶wiaty, zakwalifikowano do etapu ogólnopolskiego 20 programów.
Na wniosek Komisji złożonej z przedstawicieli Departamentu Kształcenia Ogólnego i Specjalnego, Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Departamentu Sportu Powszechnego (Ministerstwo Sportu),  wyróżniono następuj±ce programy:

- Program wychowania fizycznego dla szkół ponadgimnazjalnych"- program realizowany w formie zajęć obowi±zkowych oraz zajęć fakultatywnych w Zespole Szkół w Jordanowie.
Autorzy: Rafał Rapacz, Stanisław Stankiewicz, Jakub Jeziorowski.
Uczniowie sami wybieraj± dyscyplinę sportow± najbardziej im odpowiadaj±c±. Wykazuj± większe zainteresowanie i s± bardziej aktywni na zajęciach.
Uczniowie maj±c możliwo¶ć wyboru, staraj± się samodzielnie kształtować swój rozwój fizyczny. Zdecydowanie zmniejszyła się liczba zwolnień lekarskich z zajęć wychowania fizycznego.

- Program dydaktyczno-wychowawczy klas sportów wodnych realizowany w Gimnazjum Nr 2 w Łęcznej"- program powstał w odpowiedzi na potrzebę zagospodarowania wolnego czasu uczniom tej szkoły.
Autorzy: Marek Patrym Alicja Jaroszak, Dariusz Korzeniewski.
Wybrano sporty wodne, do uprawiania których istniej± w Łęcznej odpowiednie warunki. Program ma charakter sportowo-rekreacyjny, czyli dostępny dla przeciętnie sprawnego ucznia. Program realizowany jest w formie zajęć pozalekcyjnych, jako uzupełnienie i rozszerzenie zajęć wychowania fizycznego.

- Aktywne formy zajęć na czwart± godzinę wychowania fizycznego"- program uwzględnia specyfikę szkoły, zainteresowania i potrzeby uczniów, bazę, tradycje sportowe szkoły oraz położenie. Realizowany jest w Gimnazjum Nr 1 w Brodnicy.
Autorzy:  Anna Katarzyna Sawicka, Zbigniew Sikorski.
Program kształtuje pozytywne postawy wobec własnego ciała, doskonali umiejętno¶ci i wiadomo¶ci nie tylko z dziedziny kultury fizycznej, rozbudza uzdolnienia. Zajęcia te nie kojarz± się wył±cznie z zabiegami o poprawę sprawno¶ci fizycznej, ponieważ jest
proces, który kształtuje również zainteresowania, zamiłowania, przekonania i potrzebę uprawiania różnych form rekreacji ruchowej.

- Alternatywne formy wychowania fizycznego i sportu szkolnego"- program ujmuje zarówno zajęcia w systemie klasowo - lekcyjnym, jak również pozalekcyjnym i pozaszkolnym. Realizowany jest w Gimnazjum Nr 3 w Sieradzu.
Autorzy: Rafał Wojciechowski, Jarosław Marczak, Marcin Gabrysiak, Bartek Wesołowski.
Zajęcia realizowane s± w formie gier i zabaw, zajęć na basenie, uczestnictwa w masowych imprezach sportowo-rekreacyjnych, zawodów sportowych oraz festynów sportowych. Ze wszystkich imprez prezentowane były zdjęcia w gablocie szkolnej, co sprzyjało propagowaniu spędzania na sportowo czasu wolnego i były czynnikiem motywuj±cym młodzież do udziału w następnych imprezach sportowo - rekreacyjnych.

- Alternatywny program realizacji wychowania fizycznego i sportu szkolnego dla Liceum Ogólnokształc±cego z rozszerzon± biologi± i chemi± oraz zwiększon± ilo¶ci± godzin z wychowania fizycznego"- program skierowany jest do młodzieży o różnym poziomie sprawno¶ci fizycznej. Realizowany jest w Zespole Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształc±cych.
Autorzy: Jolanta Szyler, Jacek Mikłasz.
Głównym złożeniem tego programu jest stworzenie uczniom warunków do realizowania się w szeroko pojętej kulturze fizycznej oraz wyrobienie w¶ród młodzieży nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez propagowanie głównie turystyki kwalifikowanej górskiej i rowerowej.

Szkoły realizuj±ce wyróżnione i nagrodzone programy oraz ich autorzy otrzymaj± nagrody rzeczowe z Ministerstwa Edukacji Narodowej. oraz możliwo¶ć publikacji swoich programów na łamach czasopism wychowania fizycznego.

Jordanów Jordanow.doc

Łęczna Leczna.doc

Brodnica Brodnica_I.doc

Sieradz Sieradz.doc

Jarosław Jaroslaw.doc