Program pn. „Zmieniam postawę ciała aktywnie, kiedy do sportu podchodzę pozytywnie” w 2019

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA OKREŚLAJĄCE ZASADY ORGANIZACJI, NABORU UCZESTNIKÓW I REALIZACJI PROJEKTU:

„Zmieniam postawę ciała aktywnie, kiedy do sportu podchodzę pozytywnie” 1.02. – 7.12.2019 r.

dofinansowywanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów przekazanych przez

www.aktywny.szs.pl

Projekt „Zmieniam postawę ciała aktywnie, kiedy do sportu podchodzę pozytywnie” -zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej poprzez realizację dodatkowych rekreacyjno-sportowych ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń korekcyjnych i kompensacyjnych ma zachęcać dzieci  i młodzież do regularnej aktywności fizycznej,  jak również kształtować podstawowe nawyki ruchowe związane z prawidłową postawą ciała.

Zadania korekcyjno-kompensacyjne są bardzo ważną wartością dodaną programu ze względu m.in. na brak obligatoryjnych i powszechnych zajęć gimnastyki korekcyjnej w szkołach podstawowych.

1. Główne cele zadania:

 • korygowanie i przeciwdziałanie utrwalaniu zaburzeń statyki ciała;
 • wyrównywanie zaburzeń w rozwoju motorycznym;
 • zapobieganie powstawaniu zaburzeń statyki ciała oraz wyrównywanie niedoboru ruchu
  dzieci z odchyleniami w stanie zdrowia i rozwoju, które ograniczają ich udział
  w obowiązujących zajęciach wychowania fizycznego;
 • harmonijny rozwój morfofunkcjonalny organizmu uczniów poprzez dobór środków stymulujących  i korygujących proces rozwoju i funkcjonowania układów: ruchowego, sercowo-naczyniowego, oddechowego, nerwowego i innych,
 • wszechstronny rozwój sprawności motorycznej – kondycyjnej i koordynacyjnej oraz sprawności kręgosłupa i mięśni brzucha,
 • wyposażenie uczestników programu w zasób umiejętności ruchowych umożliwiających uczestnictwo w różnych formach aktywności: utylitarno-zdrowotnej, rekreacyjnej i sportowej,
 • kształtowanie zdrowego stylu życia poprzez systematyczną aktywność fizyczną,
 • nauka bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach ruchowych,
 • kształtowanie pozytywnych postaw do konsekwentnej aktywności fizycznej,
 • kształtowanie właściwych postaw osobowościowych – odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka,
 • rozwijanie nawyku prawidłowej postawy ciała,
 • zapobieganie i korygowanie zaburzeń statyki ciała oraz przeciwdziałanie ich utrwalaniu i pogłębianiu się,
 • kompensowanie zaburzeń w rozwoju motorycznym,
 • wyrównywanie niedoboru ruchu u dzieci.

Projekt polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu w okresie 2 marca – 21 czerwca i 1 września – 30 listopada 2019 roku 52 jednostek/zajęć sportowych pozalekcyjnych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w 125 grupach, gdzie każda grupa będzie składała się z  min. 12  uczestników/osób.

Środki finansowe z Ministerstwa Sportu i Turystyki  przeznaczone na zadanie w maksymalnej wysokości dofinansowania 40 zł (brutto) x 52 zajęć pozalekcyjnych 45 minutowych w w/w okresie.
Zadanie planujemy realizować w na terenie województw: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, mazowieckim, podlaskim.

2. Organizator

- Szkolny Związek Sportowy w Warszawie  - koordynator   i    realizator   zadania.

- Lokalne SZS (Wojewódzkie SZS)

3. Uczestnicy - adresaci programu

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego z danej szkoły;

Dzieci  i młodzież ze szkół podstawowych..

4. Kryteria zgłoszeń

Wnioskodawcami mogą być szkoły podstawowe z  5 województw.

Zgłaszający kandydatów powinni kierować się jego wysoką aktywnością społeczną, widocznymi efektami organizacyjno-szkoleniowymi.

Wnioskodawca zgłasza we wniosku wkład niefinansowy w postaci nieodpłatnego udostępnienia obiektu sportowego min. 700 zł od grupy jak i zarówno sprzętu w celu realizacji tych zajęć.

Prawidłowo wypełnione wnioski kandydatów rozpatrują Lokalne SZS - współorganizatorzy.

5.   Sposób wyboru uczestników

Komisje Wojewódzkie  przy Lokalnych SZS, rozpatrują nadesłane  wnioski i dokonują wyboru uczestników programu.

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski kandydatów, posiadających uprawnienia do prowadzenia zajęć z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej na podstawie obowiązujących przepisów.

Komisje Wojewódzkie po analizie złożonych ofert dokonują wyboru kandydatów do realizacji projektu.

Ewentualne odwołania od decyzji Komisji Wojewódzkich rozpatruje   Komisja  Programu   powołana przez Zarząd Główny SZS.

6.   Sposób  realizacji  zadania

 • z wyłonionymi (w wyniku przeprowadzonej procedury) uczestnikami programu lokalne SZS zawierają indywidualne umowy;
 • zakres zadań prowadzących zajęcia sportowe i sposób dokumentowania wykonanych prac określa umowa;
 • SZS  ubezpieczy uczestników zajęć prowadzonych w ramach zawartej umowy;
 • liczba uczestników zajęć sportowych prowadzonych w ramach „Projektu”, nie może być mniejsza niż      12  uczniów danej szkoły;
 • praca nauczyciela wf musi być udokumentowana w „dzienniku pracy nauczyciela” i stanowi dla wnioskodawcy podstawę wypłaty dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki;
 • każda szkoła podstawowa może zgłosić do programu maksymalnie 1 grupę ćwiczebną (12 uczniów)           i 1 prowadzącego;
 • nieodpłatne udostępnienie obiektu sportowego jak i zarówno sprzętu odbędzie się na podstawie stosownej umowy o udzieleniu nieodpłatnego wsparcia projektu wraz z wyceną przez zarządzającego obiektem;
 • każda grupa ćwiczebna powinna posiadać charakterystykę wiekową uczestników;
 • zajęcia   45 minutowe powinny być prowadzone  z częstotliwością min. 2 - 3 razy w tygodniu dla każdego uczestnika,
 • w każdej jednostce metodycznej 1/3 czasu zajęć tj. 12-15 minut prowadzący przeznacza na ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne;
 • uczestnikami zajęć powinni być dzieci i młodzież nie biorące udziału w zajęciach sportowych prowadzonych w klubach sportowych;
 • uczestnicy zajęć – uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów uczestnictwa w zajęciach;

6.1. Nauczyciel przystępujący do programu będzie zobowiązany do:

 • bieżącego wypełniania elektronicznego dziennika zajęć wprowadzonego przez operatora projektu www.aktywny.szs.pl ;
 • comiesięczne rozliczenie się z przeprowadzonych zajęć;
 • aktywnej współpracy z operatorem projektu w zakresie promocji, sprawozdawczości, ewaluacji, monitoringu i kontroli realizacji zadania;
 • realizacji projektu zgodnie z założeniami i podejmowania wszelkich obowiązków z niego wynikających;
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Biura Wojewódzkich SZS i Biuro Szkolnego Związku Sportowego z siedzibą w Warszawie ul. Ciołkosza 1/29, 03-134 Warszawa w celu realizacji w/w Projektu. Administrator danych informuje, że przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez tego nie jest możliwe udział w Projekcie;
 • wyrażeniu zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku w materiałach promocyjnych  i informacyjnych w/w Projektu w tym do publikacji, pokazywania i wykorzystywania w sposób niekomercyjny w dowolnym formacie i we wszystkich mediach;
 • niezwłocznego informowania Wojewódzkiego SZS o wszelkich zmianach danych osobowych;
 • zapoznania się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia OC i NW dostępnymi na stronie www.aktywny.szs.pl;

6.2 Pozostałe informacje:

 • Szkolny Związek Sportowy dopuszcza zmiany w osobach prowadzących realizację na pisemny wniosek szkoły w wypadkach losowych;
 • Uczestnicy zajęć są ubezpieczeni przez SZS w trakcie trwania projektu od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, a nauczyciel prowadzący od Odpowiedzialności Cywilnej;
 • Wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia będzie płatne na podstawie udokumentowanych w dzienniczku przeprowadzonych godzin;

Organizator

Szkolny Związek Sportowy

Załączniki do programu:

znajdują się na www.aktywny.szs.pl


program dofinansowany jest ze środków: