Program pn. Organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych w 2019r.

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ORGANIZACJI, NABORU UCZESTNIKÓW I REALIZACJI ZADANIA

Nazwa zadania „Organizacja zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych w 2019 r.”
www.ozsson.szs.pl

dofinansowywanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa podstawowe założenia projektu, zasady organizacji, naboru uczestników w zadania pn. ,,Organizacja zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych w 2019 r” (zwanego dalej Programem)
 2. Program jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

§ 2

INFORMACJE O PROGRAMIE

 1. Program realizowany jest w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r.
 2. Projekt realizowany jest na obszarze Polski.
 3. Dofinansowanie projektu jest skierowane do 74 instruktorów, którzy utworzą 74 grupy ćwiczebne składających się z minimum 10 uczestników (osób niepełnosprawnych)
 4. Operatorem Krajowym Programu jest Szkolny Związek Sportowy
 5. Celem Programu:

Głównym celem Programu jest tworzenie optymalnych warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym zwiększanie uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej, włączenie w główne nurty życia społecznego oraz wyrównanie szans w dostępie do przestrzeni publicznej w obszarze sportu. Zwiększenie aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych, prowadzących do poprawy fizycznej, stanu zdrowia i związanej z tym jakości życia;

Celami szczególnymi są:

-       wyrabianie nawyku stałego podnoszenia poziomu sprawności fizycznej;
-       kształtowanie zdrowego stylu życia;
-       rozbudzanie zainteresowań sportowych w zależności od potrzeb, możliwości i preferencji uczestnika;
-       tworzenie alternatywnej formy spędzania wolnego czasu dla osób niepełnosprawnych;
-       kształtowanie zdrowej rywalizacji, szczególnie poprzez umiejętność współzawodnictwa i chęci podjęcia wysiłku;
-       podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie sportu osób niepełnosprawnych.
-       zwiększenie efektywności działań stowarzyszeń kultury fizycznej z osobowością prawną, oraz innych instytucji, w tym szkół i ośrodków specjalnych, których zakres działania obejmuje:

 • rozwijanie aktywności fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych;
 • utrwalenie więzi środowiskowej;
 • propagowanie zasad etyki w sferze kultury fizycznej;
 • aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego i środowisk gospodarczych do współpracy i współfinansowania działalności animatorów;

 1. Priorytety Programu:

-       włączanie społeczne osób niepełnosprawnych, w tym starszych osób niepełnosprawnych (50+);
-       wzrost aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych;
-       promocja sportu osób niepełnosprawnych;
-       promocja społecznych, edukacyjnych, wychowawczych i prozdrowotnych wartości sportu.

 1. W ramach Programu dofinansowaniem objętych zostanie min 740 osób niepełnosprawnych (uczestników zajęć) oraz 74 Instruktorów, którzy przeprowadzą z nimi zajęcia.
 2. Program przewiduje następujące kryterium dofinansowania:

Zakres rzeczowo-finansowy:

- 74 Instruktorów utworzy 74 grupy składających się minimum z 10 Uczestników w każdej z sekcji.
-  każdy Instruktor, będzie zobowiązany do przeprowadzenia w ramach zadania w okresie marzec – czerwiec / wrzesień – grudzień min. 80 godzin zajęć sportowych.
-  stawka za 1h/ będzie wyceniona w kwocie 50 zł brutto, co będzie stanowiło wynagrodzenie 4 000 zł brutto za 80 godzin (zegarowych) zajęć sportowych.
-  przewidziany jest udział 74 wolontariuszy, z którymi będzie zawarte ,,Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych”. Porozumienie będzie miało na względzie ideę wolontariatu, u podstaw której stoi dobrowolne, bezpłatne wykonywanie czynności, w formie charytatywnej, pomocniczej i uzupełniającej.
- w związku z nadzorem portalu niezbędnego do wprowadzania danych, każdy Instruktor będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji w elektronicznym ,,Dzienniku pracy grupy”

§ 3

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 1. W Programie zostanie zakwalifikowanych 74 Instruktorów posiadających uprawnienia do prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi, którzy swoim działaniem będą tworzyć warunki umożliwiające zwiększanie uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej, jak i zarówno umożliwienie wyrównywania szans w dostępie do przestrzeni publicznej w obszarze sportu.
 2. Każdy Instruktor będzie zobowiązany do stworzenia sekcji z którą będą przeprowadzone zajęcia sportowe składającej się z minimum 10 osób niepełnosprawnych. W uzasadnionych przypadkach (stopień niepełnosprawności/możliwości funkcjonalne) dopuszcza się zorganizowanie sekcji sportowej, składającej się z mniejszej liczby zawodników; każdorazowo sytuacja taka będzie wymagać złożenia stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem;
 3. Każdy Instruktor będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji w ,,Dzienniku pracy grupy”, który będzie stanowił podstawę do wypłaty wynagrodzenia oraz harmonogramu prowadzonych zajęć.

4.  Zajęcia realizowane będą w okresie marzec – czerwiec i wrzesień - grudzień 2019

 

§ 4

REKRUTACJA I PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

 1. Rekrutacja Instruktorów Programu zostanie zapoczątkowana akcją informacyjno-promocyjną. Jednym z jej etapów będzie umieszczenie na stronie internetowej SZS informacji o naborze i warunkach uczestnictwa, jak i zarówno treść regulaminu oraz druk  ,,Wniosku” niezbędnego do przeprowadzenia rekrutacji.
 2. Wnioskodawcami będą:

-   kluby uczniowskie, szkolne, międzyszkolne, ludowe i inne stowarzyszenia kultury fizycznej,
-   inne instytucje których zakres działania obejmuje rozwijanie sportu osób niepełnosprawnych;
-   szkoły i ośrodki specjalne, których zakres działania obejmuje rozwijanie aktywności fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych

Zgłaszający kandydatów powinni kierować się ich wysoką aktywnością społeczną i widocznymi efektami organizacyjno-szkoleniowymi.

-                   Wniosek na prowadzącego zajęcia winien zawierać deklarację o zabezpieczeniu na szczeblu lokalnym (z innych źródeł) pierwszej części wynagrodzenia dla prowadzącego zajęcia w wysokości min. 30% dofinansowania pochodzącego ze środków FRKF.
-                   Wnioskodawca (klub, szkoła) odpowiada za ubezpieczenie uczestników zajęć prowadzonych w ramach zawartej umowy pomiędzy SZS a Instruktorem.

 1. Prawidłowo wypełnione wnioski rozpatruje powołana w Komisja, która dokonują wyboru uczestników Programu. Ewentualne odwołania od decyzji Komisji rozpatruje Komisja  Programu   powołana przez Zarząd Główny SZS.
 2. Wnioskodawca (klub, szkoła) odpowiada za ubezpieczenie uczestników zajęć prowadzonych w ramach zawartej umowy pomiędzy SZS a Instruktorem.
 3. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Programu

§ 5

ZASADY FINANSOWANIA I ROZLICZANIA

Wynagrodzenie, które otrzyma  Instruktor w ramach przeprowadzonych zajęć, będzie pochodziło z dwóch źródeł:

 1. Wynagrodzenie płatne ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Każdy Instruktor, będzie zobowiązany do przeprowadzenia  w ramach Programu w okresie marzec – czerwiec / wrzesień – grudzień min. 80 godzin zajęć sportowych. Stawka za 1h/ będzie wyceniona w kwocie 50 zł brutto, co będzie stanowiło wynagrodzenie 4 000 zł brutto za 80 godzin zajęć sportowych.

Dofinansowanie ze środków FRKF, będzie wypłacone na podstawie udokumentowana w elektronicznym "Dzienniku pracy grupy" przeprowadzenia comiesięcznych godzin i będzie stanowiła dla Zleceniodawcy (SZS). W tym celu powstanie portal internetowy służący do komunikacji, jak i zarówno służący rozliczaniu się Instruktora z comiesięcznych zajęć przeprowadzonych z uczestnikami.

 1. Wynagrodzenie płatne ze środków zagwarantowanych przez Wnioskodawcę

Podstawą do  wypłaty ze środków FRKF będzie udokumentowanie w elektronicznym ,,dzienniku pracy animatora"[1] przeprowadzonych zajęć, oraz przedłożenia dokumentu stwierdzającego wypłatę wnioskodawcy w kwocie min. 30% dofinansowania  ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki  miesięcznie.

 


[1] Pełna treść dzienniczka stanowi załącznik do Wniosku o dofinansowanie

§ 6

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROGRAMIE

 1. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach.
 2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane w momencie rozpoczęcia udziału w Programie.
 3. Rezygnację należy złożyć w formie pisemnej do Szkolnego Związku Sportowego w Warszawie. W takiej sytuacji uczestnik ma obowiązek złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji i jej przyczynach w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zaistnienia sytuacji.
 4. Realizujący Program (Zleceniodawca) zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy z Instruktorem w szczególnie rażących przypadkach naruszenia przez nią postanowień niniejszego Regulaminu, tj. nieodpowiedniego zachowania podczas zajęć sportowych z uczestnikami, brak systematyczności we wprowadzaniu dzienniczka elektronicznego, nie stosowania się do terminów zajęć wykazanych w harmonogramie zajęć.

§ 7

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROGRAMU

 1. Każdy uczestnik Programu ma prawo do:

1)   Wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby Programu;

2)   Zgłaszania uwag i zastrzeżeń w formie pisemnej dotyczących realizacji Programu bądź jego udziału w Programie, które będą rozpatrywane przez Szkolny Związek Sportowy;

 1. Uczestnik Programu zobowiązany jest do:

1)   Przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;

2)   Wypełniania dokumentów niezbędnych do realizacji Programu

3)   Niezwłocznego poinformowania Szkolnego Związku Sportowego w Warszawie o rezygnacji z udziału w Programie zgodnie z par 6 ust. 3.

§ 8

NADZÓR I KONTROLA NAD REALIZACJĄ PROGRAMU

Szkolny Związek Sportowy zastrzega sobie prawo do sposobu i nadzoru nad realizacją Programu.
W tym celu każdy każda osoba legitymująca się upoważnieniem wystawionym przez Szkolny Związek Sportowy w Warszawie będzie uprawniona do przeprowadzenia kontroli.
Kontrole będą miały na celu sprawowanie rzetelnego wykonywania prowadzonych zajęć z uczestnikami Programu.

 

Organizator:

Szkolny Związek Sportowy
ul. Ciołkosza 1/29
03-134 Warszawa
Tel. stacjonarny 22 848 91 17
Tel. komórkowy 601 66 26 61
Tel. komórkowy 669 68 94 12

Email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.ozsson.szs.pl

 

Załączniki do programu:

- Wniosek o  dofinansowanie organizacji zajęć sekcji sportowej osób niepełnosprawnych - generator wniosków

- REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ORGANIZACJI, NABORU UCZESTNIKÓW I REALIZACJI ZADANIA

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych instruktorów ozsson

- zgoda rodziców (opiekunów prawnych)

- POROZUMIENIE pomiędzy SZS z wolontariuszem

- Elektroniczny Dziennik pracy instruktora ozsson z środków MSiT

- oświadczenie o niefigurowaniu w rsps

 

program dofinansowany jest ze środków:


[1] Pełna treść dzienniczka stanowi załącznik do Wniosku o dofinansowanie