Program pn. Organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych w 2018r.

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ORGANIZACJI, NABORU UCZESTNIKÓW I REALIZACJI ZADANIA
Nazwa zadania „Organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych w 2018r.”
www.ozsson.szs.pl

dofinansowywanych ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. 1. Niniejszy regulamin określa podstawowe założenia projektu, zasady organizacji, naboru uczestników w zadania pn. ,,Organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych w 2018 r” (zwanego dalej Programem lub OZSSON).
 2. 2. Program jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

§ 2

INFORMACJE O PROGRAMIE

 1. Program realizowany jest w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r.
 2. Projekt realizowany jest na obszarze 11 województw: dolnośląskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim,  podlaskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim.
 3. Dofinansowanie projektu jest skierowane do 86 instruktorów, którzy utworzą 86 grup składających się z minimum 10 uczestników (osób niepełnosprawnych)
 4. Operatorem Krajowym Programu jest Szkolny Związek Sportowy a Operatorami Wojewódzkimi są Wojewódzkie SZS.
 5. Celem Programu:

Głównym celem Programu jest tworzenie optymalnych warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym zwiększanie uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej, włączenie w główne nurty życia społecznego oraz wyrównanie szans w dostępie do przestrzeni publicznej w obszarze sportu. Zwiększenie aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych, prowadzących do poprawy fizycznej, stanu zdrowia i związanej z tym jakości życia;

Celami szczególnymi są:

-       wyrabianie nawyku stałego podnoszenia poziomu sprawności fizycznej;

-       kształtowanie zdrowego stylu życia;

-       rozbudzanie zainteresowań sportowych w zależności od potrzeb, możliwości i preferencji uczestnika;

-       tworzenie alternatywnej formy spędzania wolnego czasu dla osób niepełnosprawnych;

-       kształtowanie zdrowej rywalizacji, szczególnie poprzez umiejętność współzawodnictwa i chęci podjęcia wysiłku;

-       podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie sportu osób niepełnosprawnych.

-       zwiększenie efektywności działań stowarzyszeń kultury fizycznej z osobowością prawną, oraz innych instytucji, w tym szkół i ośrodków specjalnych, których zakres działania obejmuje:

 • rozwijanie aktywności fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych;
 • utrwalenie więzi środowiskowej;
 • propagowanie zasad etyki w sferze kultury fizycznej;
 • aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego i środowisk gospodarczych do współpracy i współfinansowania działalności animatorów;

 1. Priorytety Programu

-       włączanie społeczne osób niepełnosprawnych, w tym starszych osób niepełnosprawnych (50+);

-       wzrost aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych;

-       promocja sportu osób niepełnosprawnych;

-       promocja społecznych, edukacyjnych, wychowawczych i prozdrowotnych wartości sportu.

 1. W ramach Programu dofinansowaniem objętych zostanie min. 860 osób niepełnosprawnych (uczestników zajęć) oraz 86 Instruktorów, którzy przeprowadzą z nimi zajęcia.
 2. Program przewiduje następujące kryterium dofinansowania:

Zakres rzeczowo-finansowy:

- 86 Instruktorów utworzy 86 grup składających się minimum z 10 Uczestników w każdej z sekcji.

-  każdy Instruktor, będzie zobowiązany do przeprowadzenia w ramach zadania w okresie marzec – czerwiec, wrzesień – grudzień min. 80 godzin zajęć sportowych.

-  stawka za 1h/ będzie wyceniona w kwocie 50 zł brutto, co będzie stanowiło wynagrodzenie 4 000 zł brutto za 80 godzin zajęć sportowych.

-  przewidziany jest udział 86 wolontariuszy, z którymi będzie zawarte ,,Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych”. Porozumienie będzie miało na względzie ideę wolontariatu, u podstaw której stoi dobrowolne, bezpłatne wykonywanie czynności, w formie charytatywnej, pomocniczej i uzupełniającej.

-  w związku z nadzorem portalu niezbędnego do wprowadzania danych, każdy Instruktor będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji w elektronicznym ,,Dzienniku pracy grupy” www.ozsson.szs.pl

§ 3

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 1. W Programie zostanie zakwalifikowanych 86 Instruktorów posiadających uprawnienia do prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi, którzy swoim działaniem będą tworzyć warunki umożliwiające zwiększanie uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej, jak i zarówno umożliwienie wyrównywania szans w dostępie do przestrzeni publicznej w obszarze sportu.
 2. Każdy Instruktor będzie zobowiązany do stworzenia sekcji z którą będą przeprowadzone zajęcia sportowe składającej się z minimum 10 osób niepełnosprawnych. W uzasadnionych przypadkach (stopień niepełnosprawności/możliwości funkcjonalne) dopuszcza się zorganizowanie sekcji sportowej, składającej się z mniejszej liczby zawodników; każdorazowo sytuacja taka będzie wymagać złożenia stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem;
 3. Każdy Instruktor będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji w ,,Dzienniku pracy grupy”, który będzie stanowił podstawę do wypłaty wynagrodzenia oraz harmonogramu prowadzonych zajęć.

4.  Zajęcia realizowane będą w okresie marzec – czerwiec i wrzesień - grudzień 2018

§ 4

REKRUTACJA I PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

 1. Rekrutacja Instruktorów Programu zostanie zapoczątkowana akcją informacyjno-promocyjną. Jednym z jej etapów będzie umieszczenie na stronach internetowych 10 woj. SZS oraz SZS informacji o naborze i warunkach uczestnictwa, jak i zarówno treść regulaminu oraz druk  ,,Wniosku” niezbędnego do przeprowadzenia rekrutacji.
 2. Wnioskodawcami będą:

-   kluby uczniowskie, szkolne, międzyszkolne, ludowe i inne stowarzyszenia kultury fizycznej,

-   inne instytucje których zakres działania obejmuje rozwijanie sportu osób niepełnosprawnych;

-   szkoły i ośrodki specjalne, których zakres działania obejmuje rozwijanie aktywności fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych

Zgłaszający kandydatów powinni kierować się ich wysoką aktywnością społeczną i widocznymi efektami organizacyjno-szkoleniowymi.

-                     Wniosek na prowadzącego zajęcia winien zawierać deklarację o zabezpieczeniu na szczeblu lokalnym (z innych źródeł) pierwszej części wynagrodzenia dla prowadzącego zajęcia w wysokości min. 30% dofinansowania pochodzącego ze środków FRKF.

-                    Wnioskodawca (klub, szkoła) odpowiada za ubezpieczenie uczestników zajęć prowadzonych w ramach zawartej umowy pomiędzy SZS a Instruktorem.

 1. Prawidłowo wypełnione wnioski rozpatrują powołane w każdym województwie Komisje Wojewódzkie, które dokonują wyboru uczestników Programu. Ewentualne odwołania od decyzji Komisji Wojewódzkich rozpatruje Komisja  Programu   powołana przez Zarząd Główny SZS.
 2. Wnioskodawca (klub, szkoła) odpowiada za ubezpieczenie uczestników zajęć prowadzonych w ramach zawartej umowy pomiędzy SZS a Instruktorem.
 3. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Programu

§ 5

ZASADY FINANSOWANIA I ROZLICZANIA

Wynagrodzenie, które otrzyma  Instruktor w ramach przeprowadzonych zajęć, będzie pochodziło z dwóch źródeł:

 1. Wynagrodzenie płatne ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Każdy Instruktor, będzie zobowiązany do przeprowadzenia  w ramach Programu w okresie marzec – czerwiec, wrzesień – grudzień min. 80 godzin zajęć sportowych.

Stawka za 1h/ będzie wyceniona w kwocie 50 zł brutto, co będzie stanowiło wynagrodzenie

4 000 zł brutto za 80 godzin zajęć sportowych.

 

Dofinansowanie ze środków FRKF, będzie wypłacone na podstawie udokumentowana w elektronicznym "Dzienniku pracy grupy" przeprowadzenia comiesięcznych godzin i będzie stanowiła dla Zleceniodawcy (W SZS).

W tym celu powstanie portal internetowy www.ozsson.szs.pl służący do komunikacji, jak i zarówno służący rozliczaniu się Instruktora z comiesięcznych zajęć przeprowadzonych z uczestnikami.

 1. Wynagrodzenie płatne ze środków zagwarantowanych przez Wnioskodawcę

Podstawą do  wypłaty środków FRKF będzie udokumentowanie w elektronicznym ,,dzienniku pracy animatora"[1] przeprowadzonych zajęć, oraz przedłożenia dokumentu stwierdzającego wypłatę wnioskodawcy w kwocie min. 30% dofinansowania  ze środków MSiT miesięcznie.

 

§ 6

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROGRAMIE

 1. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach.
 2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w p. 1 niniejszego paragrafu, mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane w momencie rozpoczęcia udziału w Programie.
 3. Rezygnację należy złożyć w formie pisemnej do Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego (Zleceniodawcy - Operatora Wojewódzkiego) lub Szkolnego Związku Sportowego w Warszawie (Głównego koordynatora). Na wolne miejsce zostaje zakwalifikowany odpowiednio Instruktor z listy rezerwowej zgodnie z zajmowanym miejscem na liście rezerwowej.
 4. Realizujący Program (Zleceniodawca) zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy z Instruktorem w szczególnie rażących przypadkach naruszenia przez nią postanowień niniejszego Regulaminu, tj. nieodpowiedniego zachowania podczas zajęć sportowych z uczestnikami, brak systematyczności we wprowadzaniu dzienniczka elektronicznego, nie stosowania się do terminów zajęć wykazanych w harmonogramie zajęć.

§ 7

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROGRAMU

 1. Każdy uczestnik Programu ma prawo do:

1)   Wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby Programu;

2)   Zgłaszania uwag i zastrzeżeń w formie pisemnej dotyczących realizacji Programu bądź jego udziału w Programie, które będą rozpatrywane przez Szkolny Związek Sportowy;

 1. Uczestnik Programu zobowiązany jest do:

1)   Przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;

2)   Wypełniania dokumentów niezbędnych do realizacji Programu

3)   Niezwłocznego poinformowania Wojewódzkiego SZS o rezygnacji z udziału w Programie. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie może nastąpić z przyczyn uzasadnionych i niezależnych od Uczestnika Programu (np. w przypadku długotrwałej choroby uniemożliwiającej kontynuację uczestnictwa w Programie). W takiej sytuacji uczestnik ma obowiązek złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji i jej przyczynach w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zaistnienia sytuacji.

§ 8

NADZÓR I KONTROLA NAD REALIZACJĄ PROGRAMU

Szkolny Związek Sportowy zastrzega sobie prawo do sposobu i nadzoru nad realizacją Programu. W tym celu każdy uprawniony pracownik W SZS, jak zarówno każda osoba legitymująca się upoważnieniem wystawionym przez W SZS będzie uprawniona do przeprowadzenia kontroli. Przeprowadzone kontrole będą miały za zadanie sprawowania rzetelnego wykonywania przez uczestników Programu.

 

Szkolny Związek Sportowy

Załączniki do programu:

- Wniosek o  dofinansowanie organizacji zajęć sekcji sportowej osób niepełnosprawnych - generator wniosków

- REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ORGANIZACJI, NABORU UCZESTNIKÓW I REALIZACJI ZADANIA

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych instruktorów ozsson

- zgoda rodziców (opiekunów prawnych)

- POROZUMIENIE WSZS z wolontariuszem

- Elektroniczny Dziennik pracy instruktora ozsson z środków MSiT

- oświadczenie o niefigurowaniu w rsps

- wykaz teleadresowy administratorów wojewódzkich i administratora krajowego

program dofinansowany jest ze środków:


[1] Pełna treść dzienniczka stanowi załącznik do Wniosku o dofinansowanie