Program pn. Aktywnie spędzam czas na sportowo i kształtuję swoją postawę ciała prawidłowo 2017

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU w 2017 roku:

Program „Aktywnie spędzam czas na sportowo i kształtuję swoją postawę ciała prawidłowo” – zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej poprzez realizację dodatkowych zajęć sportowych i rekreacyjno-sportowych ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń korekcyjnych i kompensacyjnych ma zachęcać dzieci i młodzież do regularnej aktywności fizycznej,  jak również kształtować podstawowe nawyki ruchowe związane z prawidłową postawą ciała.  Program dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

Zadania korekcyjno-kompensacyjne są bardzo ważną wartością dodaną programu ze względu m.in. na brak obligatoryjnych i powszechnych zajęć gimnastyki korekcyjnej w szkołach podstawowych  i gimnazjalnych.

www.aktywny.szs.pl

1. Główne cele zadania:

  • harmonijny rozwój fizyczny oraz poprawa ogólnej kondycji i sprawności fizycznej uczniów,
  • kształtowanie nawyku  prawidłowej postawy,
  • przeciwdziałanie powstawaniu wad postawy,
  • zapobieganie nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży,
  • włączenie jak największej grupy uczniów do regularnej aktywności fizycznej.

1. 1. Cele i zadania szczegółowe programu:

a) Cele aksjologiczne:

- kształtowanie aktywnej postawy do aktywności fizycznej podejmowanej w szkole i poza szkołą,

- wdrażanie do stylu życia, w którym aktywność ruchowa znajduje się na ważnym miejscu w hierarchii wyznawanych wartości,

- zachęcanie do podejmowania aktywności sportowo-rekreacyjnej w klubach i sekcjach sportowych,

- zrównoważony rozwój morfofunkcjonalny organizmu,

b) Cele sprawnościowo-motoryczne:

- kształtowanie zdolności motorycznych, w tym: wytrzymałości, szybkości, siły, koordynacji ruchowej i gibkości,

- nauczanie i doskonalenie umiejętności ruchowych w indywidualnych oraz zespołowych formach aktywności fizycznej,

- rozwijanie potrzebnych nawyków ruchowych,

- zaznajamianie z metodami kształtowania sprawności fizycznej,

- umożliwienie dzieciom i młodzieży doskonalenia ich specyficznych uzdolnień ruchowych,

- kształtowanie wydolności fizycznej organizmu.

c) Cele poznawcze:

- przekazywanie wychowankom wszechstronnej wiedzy o rozwoju fizycznym człowieka,

- nauczanie metod i form związanych z kształtowaniem sprawności fizycznej, jak również nauczaniem lub doskonaleniem umiejętności ruchowych,

d) Cele diagnostyczne:

- teoretyczno-praktyczne zapoznanie wychowanków z testami do oceny indywidualnej sprawności fizycznej,

- kształtowanie umiejętności właściwej interpretacji wyników testów sprawnościowych i wydolnościowych,

e) Cele zdrowotne:

- wdrażanie do regularnej oraz w miarę intensywnej aktywności fizycznej,

- hartowanie i adaptacja organizmu,

f) Cele korekcyjno-kompensacyjne:

- Uświadomienie uczniom wpływu prawidłowej postawy ciała na zdrowie teraz i w przyszłości

- kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała,

- doskonalenie pamięci ruchowej,

- kształtowanie siły mięśniowej mięśni posturalnych,

- odpowiedni zakres ruchu w stawach,

- usuwanie ewentualnych przykurczy mięśni,

- wykonywanie czynności utylitarnych dnia codziennego z zachowaniem prawidłowej postawy,

- profilaktyka wad postawy,

- rozwijanie umiejętności prawidłowego chodu,

- uczenie umiejętności prawidłowego oddychania,

Projekt polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu w ciągu 26 tygodni 52 jednostek/zajęć sportowych poza lekcyjnych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w 222 grupach, gdzie każda grupa będzie składała się z 12   uczestników/osób.

Środki finansowe z Ministerstwa Sportu i Turystyki  przeznaczone na zadanie w maksymalnej wysokości dofinansowania 40 zł (brutto) x 52 zajęć poza lekcyjnych 45 minutowych w okresie
1 kwietnia – 23 czerwca i 1 września 30 listopada 2017 r. Zadanie będzie realizowane w województwach: dolnośląskim, lubelskim, lubuskim, mazowieckim, opolskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim.

2. Organizator

- Szkolny Związek Sportowy Zarząd Główny - koordynator   i    realizator   zadania    na    podstawie    umowy   z   Departamentem Sportu dla Wszystkich Ministerstwa Sportu i Turystyki;

- Lokalne SZS (Wojewódzkie SZS) w województwach dolnośląskim, lubelskim, lubuskim, mazowieckim, opolskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, - współorganizatorzy.

3. Uczestnicy - adresaci programu

- Nauczyciele wychowania fizycznego z danej szkoły[1];

- dzieci i młodzież szkoły podstawowej, gimnazjalnej. Kwalifikacja do zajęć pozalekcyjnych odbywać się powinna  na podstawie badań przesiewowych przeprowadzonych przez nauczyciela wychowania fizycznego i pielęgniarkę (higienistkę) szkolną lub na podstawie odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.

4. Kryteria zgłoszeń

Wnioskodawcami mogą być:

-      szkoły podstawowe, gimnazjalne z województw: dolnośląskiego, lubelskiego, lubuskiego, mazowieckiego, opolskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego.

Zgłaszający kandydatów powinni kierować się jego wysoką aktywnością społeczną, widocznymi efektami organizacyjno-szkoleniowymi.

Wnioskodawca zgłasza we wniosku wkład niefinansowy w postaci nieodpłatnego udostępnienia obiektu sportowego min. 650 zł od grupy jak i zarówno sprzętu w celu realizacji tych zajęć.

Prawidłowo wypełnione wnioski kandydatów rozpatrują Lokalne SZS - współorganizatorzy. www.aktywny.szs.pl

5.   Sposób wyboru uczestników

Komisje Wojewódzkie  przy Lokalnych SZS, rozpatrują nadesłane  wnioski i dokonują wyboru uczestników programu.

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski kandydatów, posiadających uprawnienia do prowadzenia zajęć z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej na podstawie obowiązujących przepisów.

Komisje Wojewódzkie po analizie złożonych ofert dokonują wyboru kandydatów do realizacji projektu.

Ewentualne odwołania od decyzji Komisji Wojewódzkich rozpatruje   Komisja  Programu   powołana przez Zarząd Główny SZS.

6.   Sposób  realizacji  zadania

-   Z wyłonionymi (w wyniku przeprowadzonej procedury) uczestnikami programu lokalne SZS zawierają indywidualne umowy;

-   Zakres zadań prowadzących zajęcia sportowe i sposób dokumentowania wykonanych prac określa umowa;

-   SZS  ubezpieczy uczestników zajęć prowadzonych w ramach zawartej umowy;

-   Liczba uczestników zajęć sportowych prowadzonych w ramach „Projektu”, nie może być mniejsza niż 12  uczniów danej szkoły;

-   Praca nauczyciela wf musi być udokumentowana w „dzienniku pracy nauczyciela” i stanowi dla wnioskodawcy podstawę wypłaty dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki;

-    Każda szkoła (szkoła: podstawowa, gimnazjalna) może zgłosić do programu maksymalnie 1 grupę ćwiczebną (12 osobową) i jednego nauczyciela wf;

-   Nieodpłatne udostępnienie obiektu sportowego jak i zarówno sprzętu odbędzie się na podstawie stosownej umowy o udzieleniu nieodpłatnego wsparcia projektu wraz z wyceną przez zarządzającego obiektem;

-    Każda grupa ćwiczebna powinna posiadać charakterystykę wiekową uczestników;

-  Zajęcia  powinny być prowadzone  z częstotliwością min. 2 - 3 razy w tygodniu dla każdego uczestnika.

- W każdej jednostce metodycznej 1/3 czasu zajęć tj. 12-15 minut prowadzący przeznacza na ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne;

- Uczestnikami zajęć powinni być uczniowie niebiorący udziału w zajęciach sportowych prowadzonych w klubach sportowych;

- Uczestnicy zajęć – uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów uczestnictwa w zajęciach;

6.1. Nauczyciel przystępujący do programu będzie zobowiązany do:

- Bieżącego wypełniania elektronicznego dziennika zajęć wprowadzonego przez operatora projektu;

- Wydruk z dziennika elektronicznego podbity i podpisany przez nauczyciela prowadzącego zajęcia i dyrektora szkoły;

- Aktywnej współpracy z operatorem projektu w zakresie promocji, sprawozdawczości, ewaluacji, monitoringu i kontroli realizacji zadania;

- Realizacji projektu zgodnie z założeniami i podejmowania wszelkich obowiązków z niego wynikających;

- Wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Biura Wojewódzkich SZS i Biuro Szkolnego Związku Sportowego z siedzibą w Warszawie ul. Ciołkosza 1/29, 03-134 Warszawa w celu realizacji w/w Projektu. Administrator danych informuje, że przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez tego nie jest możliwe udział w Projekcie;

- Wyrażeniu zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku w materiałach promocyjnych i informacyjnych w/w Projektu w tym do publikacji, pokazywania i wykorzystywania w sposób niekomercyjny w dowolnym formacie i we wszystkich mediach;

-  Niezwłocznego informowania Wojewódzkiego SZS o wszelkich zmianach danych osobowych;

-  Zapoznania się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia OC i NW dostępnymi na stronie www.szs.pl;

6.2 Pozostałe informacje:

- Szkolny Związek Sportowy dopuszcza zmiany w osobach prowadzących realizację na pisemny wniosek szkoły w wypadkach losowych;

- Uczestnicy zajęć są ubezpieczeni przez ZG SZS w trakcie trwania projektu od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, a nauczyciel prowadzący od Odpowiedzialności Cywilnej;

- Wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia będzie płatne na podstawie udokumentowanych w dzienniczku przeprowadzonych godzin;

 


[1] W przypadku dużej liczby zgłoszeń, o przyjęciu do programu w pierwszej kolejności decydować będą dodatkowe uprawnienia z zakresu gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.

 

Załączniki do programu:

- Wniosek  dotyczący zatrudnienia nauczyciela wf - generator wniosków

- Informacje i wskazówki do programu

- Elektroniczny Dziennik pracy nauczyciela ze środków MSiT - będzie dostępny po 1 kwietnia 2017

- wzór umowy użyczenia nieodpłatnie obiektów sportowych szkoła/JST - WSZS

program dofinansowany jest ze środków: