PROGRAM "ANIMATOR SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" w 2017

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU
Prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych - „Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych” w 2017r. - program dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

www.ason.szs.pl

I. Cele i zadania programu.

  1. Zwiększenie aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych, prowadzących do poprawy fizycznej, stanu zdrowia i związanej z tym jakości życia;
  2. Wyrabianie nawyku stałego podnoszenia poziomu sprawności fizycznej;
  3. Kształtowanie zdrowego stylu życia;
  4. Zwiększenie efektywności działań stowarzyszeń kultury fizycznej z osobowością prawną, oraz innych    instytucji, w tym szkół  i ośrodków specjalnych, których zakres działania obejmuje rozwijanie aktywności fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych;
  5. Utrwalenie więzi środowiskowej;
  6. Propagowanie zasad etyki w sferze kultury fizycznej;
  7. Aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego i środowisk gospodarczych do współpracy i współfinansowania działalności animatorów, poprzez zobowiązanie wnioskodawców do przeznaczenia na poziomie środowiskowym, dla zakwalifikowanych  do uczestnictwa w programie animatorów, kwoty nie mniejszej niż 50% całości kosztów bezpośrednich zadania;

II. Uczestnicy i animatorzy

Planujemy objąć programem około 3.636 uczestników (osób niepełnosprawnych) i w tym celu zatrudnimy 303 animatorów.

Bezpośrednimi realizatorami będą animatorzy - nauczyciele wychowania fizycznego, w tym  w szczególności ze szkół i ośrodków specjalnych, oraz instruktorzy i trenerzy pracujący z osobami niepełnosprawnymi, posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia zajęć z niepełnosprawnymi na podstawie obowiązujących przepisów tj. trenera lub instruktora sportu, bądź osoby które ukończyły studia na kierunku wychowanie fizyczne.

III. Realizacja programu.

W ciągu roku realizacja programu  będzie podzielona na dwie edycje;

I edycja w okresie marzec – czerwiec, będzie obejmować zatrudnienie 143 animatorów;

II edycja w okresie wrzesień-grudzień, będzie obejmować zatrudnienie 160 animatorów:

W każdej z dwóch edycji będzie brało udział około 1.800 uczestników (osób niepełnosprawnych) średnio 12 osób w każdej sekcji, z którymi zajęcia przeprowadzić będą Animatorzy.

IV. Finansowanie.

Wynagrodzenie Animatora składać się będzie z dwóch  części:

- środki przekazane przez MSiT

- środki pozyskane od wnioskodawcy.

W ramach programu przeznaczone zostaną środki finansowe przekazane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki  w maksymalnej wysokości dofinansowania w  kwocie 1.200 zł (brutto) dla każdego Animatora za  okres 4 miesięcy -  minimum 40 godzin. (na każdą edycję).

Podstawą do dofinansowania ze środków FRKF będzie udokumentowanie w elektronicznym ,,dzienniku pracy animatora"[1] przeprowadzonych zajęć, oraz przedłożenia dokumentu stwierdzającego wypłatę wnioskodawcy w kwocie co najmniej równej dofinansowaniu z MSiT.

Każdy Animator biorący udział w Programie, będzie zobowiązany złożyć odpowiednie Oświadczenie[2].

V. Kryteria zgłoszeń oraz sposób wyboru animatora

Podstawą do ubiegania się o dofinansowanie ze środków FRKF będzie prawidłowo wypełniony ,,Wniosek o dofinansowanie kosztów wynagrodzenia w ramach zadania programu "Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych" [3]. Wniosek  będzie zawierał szereg elementów, między innymi Wnioskodawca wypełni Oświadczenie o zapewnieniu środków w wysokości nie mniejszej niż 100 % wysokości środków pochodzących z FRKF, jak i zarówno zobowiązany będzie do wskazania instytucji/osoby zapewniającej te środki.

Prawidłowo wypełnione wnioski kandydatów na Animatorów rozpatrują powołane w każdym województwie Komisje Wojewódzkie, które dokonują wyboru uczestników programu.

Ewentualne odwołania od decyzji Komisji Wojewódzkich rozpatruje Komisja  Programu   powołana przez Zarząd Główny SZS.

Wnioskodawcami mogą być;

- Kluby uczniowskie, szkolne, międzyszkolne, ludowe i inne stowarzyszenia kultury fizycznej;

- Szkoły i ośrodki specjalne oraz inne instytucje, których zakres działania obejmuje rozwijanie aktywności fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych.

Wnioskodawca (klub, szkoła) odpowiada za ubezpieczenie uczestników zajęć prowadzonych w ramach zawartej umowy pomiędzy SZS a animatorem.

VI. Organizator i jego obowiązki

Szkolny Związek Sportowy jako bezpośredni koordynator programu zawrze ,,Porozumienie”
w każdym z 16 województw na współorganizację programu.

Jednocześnie, realizując zadanie SZS zobowiąże współorganizatorów do informowania, w ramach zadania, publikacjach, materiałach informacyjnych, poprzez media, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę, o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Z wyłonionymi kandydatami na Animatorów wojewódzcy operatorzy zawierają stosowne umowy, których treść będzie zawierała:

-     zakres zadań animatora i sposób dokumentowania wykonanych prac;

-     zapis o przeprowadzenia zajęć z uczestnikami w ilości nie mniejszej niż 10 osób niepełnosprawnych w każdej sekcji.[4]

-     zapis, że podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie udokumentowanie otrzymanej w wysokości nie mniejszej niż 100 % wysokości środków pochodzących z FRKF z tzw. źródeł wskazanych przez Wnioskodawcę.

-     integralną częścią umowy zawartej z ,,Animatorem sportu osób niepełnosprawnych”, będzie złożenie przez osoby prowadzące zajęcia sekcji sportowych Oświadczenia, że nie mogą prowadzić zajęć sportowych w ramach zadania prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych –„Animator sportu osób niepełnosprawnych” i tym samym pobierać wynagrodzenia z tego tytułu;

VIII. Sposób kontroli i nadzoru nad realizacją zadania

Szkolny Związek Sportowy posiada swoje struktury regionalne w każdym województwie co przy realizacji zadania pn. –„Animator sportu osób niepełnosprawnych” będzie miało zasięg ogólnopolski. Taka struktura pozwoli na bezpośredni kontakt z zatrudnionymi animatorami a tym samym na większą kontrolę nad rzetelnym wykonaniu Zadania.

Szkolny Związek Sportowy

 


[1] Pełna treść dzienniczka stanowi załącznik do Wniosku o dofinansowanie

[2] Pełna treść Oświadczenia stanowi załącznik do Wniosku o dofinansowanie

[3] Pełna treść Wniosku o Animatora ON stanowi załącznik do Wniosku o dofinansowanie

[4] Liczba uczestników zajęć w sekcji nie może być mniejsza niż 10 osób niepełnosprawnych; w uzasadnionych przypadkach (stopień niepełnosprawności/możliwości funkcjonalne) dopuszcza się zorganizowanie sekcji sportowej, składającej się z mniejszej liczby zawodników; każdorazowo sytuacja taka wymaga złożenia stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem;  pracy animatora SON

Załączniki do programu:

- Wniosek o  dofinansowanie Animatora SON - generator wniosków

- Informacje i wskazówki do programu SON

- Oświadczenie animatora SON

- Elektroniczny Dziennik pracy animatora SON z środków MSiT

- Dziennik pracy animatora SON - do pomocy przy rozliczeniu się animatora z innych źródeł (nie ze środków MSIT)

program dofinansowany jest ze środków: