Regulamin konkursu na opracowanie hasła i zaprojektowanie plakatu promującego ogólnopolski turniej piłkarski dla drużyn dziewcząt i chłopców - Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Szkolny Związek Sportowy Zarząd Główny

ul. CIOŁKOSZA  1/29,
03-134 WARSZAWA

telefon/fax: 22 621-85-93
telefon/fax: 22 848-91-17
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. www.szs.pl

2. Celem konkursu jest opracowanie hasła i zaprojektowanie plakatu promującego Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska, który jest rozgrywany od 2010 roku na boiskach Orlik 2012.  Turniej Orlika to największy i najbardziej prestiżowy turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży w Polsce dla drużyn dziewcząt i chłopców w kategoriach wiekowych 10 – 11 lat oraz 12 – 13 lat.

Więcej informacji na temat Turnieju Orlika znajdziecie w załączonej ulotce oraz na stronie internetowej www.szs.pl

3. Wyłonione w konkursie hasło i plakat będą wykorzystywane w celach niekomercyjnych do identyfikacji wizualnej i promocji Turnieju Orlika w formie papierowej (na plakatach, ulotkach i informatorach itp. drukach), w formie elektronicznej (w internecie, w spotach telewizyjnych itp.) oraz w  innych formach promocji (np. na banerach, w scenografii, itp.).

4. Konkurs jest organizowany wg następującego harmonogramu:

1) od dnia 1.04.2014r do dnia 15.05.2014r - składanie prac;

2) do dnia 20.05.2014r ocena prac konkursowych;

3) 21.05.2014r ogłoszenie wyników.

II. WYMAGANIA PROJEKTU

1. Konkurs jest indywidualny tzn. w konkursie nie będą rozpatrywane prace zbiorowe.

2. Uczestnik konkursu może nadesłać tylko jeden projekt plakatu i jedną propozycję hasła.

3. W konkursie dopuszcza się zarówno zgłoszenie łączne zawierające projekt plakatu i  propozycję hasła, jak również złożenie oddzielnie tylko projektu plakatu lub tylko propozycji hasła.

Projekty plakatu i hasła mają  zachęcać do udziału w turnieju oraz muszą zawierać nazwę turnieju – Turniej Orlika (dodatkowo logo może zawierać cyfrę 5 identyfikującą piątą edycję turnieju).

4. Projekt plakatu może być wykonany w dowolnej technice graficznej nadającej się do

wykorzystania, w tym zakresie nie ma wymagań, co do kształtu, kolorów

i rodzajów czcionki użytych w projekcie.

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczennice i uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych oraz klas I – III gimnazjów. Przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z  akceptacją niniejszego regulaminu.

 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu całości autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do projektu plakatu i hasła w rozumieniu ustawy z dnia 4lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z późn. zm.), w calach identyfikacji wizualnej i promocji  Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach związanych z organizacją konkursu – oświadczenia w imieniu dzieci składają rodzice lub opiekunowie (przedstawiciele ustawowi).

Tekst oświadczenia stanowi załącznik Nr 1 do regulaminu.

3. W konkursie będą rozpatrywane prace przesłane wyłącznie w formie elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , jako załącznik do maila w formacie PDF  lub jako lub JPG max 5MB.

Do zgłoszenia musi być obowiązkowo załączony skan podpisanego w/w oświadczenia wraz z wypełnionym formularzem danych kontaktowych uczestnika (Załącznik nr.1 )

 

4. Prace konkursowe muszą być nadesłane na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 15.05.2014 r. do godz. 24.00. Prace niespełniające wymagań, o których mowa w niniejszym regulaminie lub nadesłane po upływie w/w terminu będą brały udziału w konkursie.

IV. NAGRODY

1. Komisja Konkursowa wybierze i nagrodzi trzy prace. Nagrodami w konkursie będą:

1) I miejsce – tablet  Tablet SAMSUNG Galaxy Tab 3, 7cali

2) II miejsce i  III miejsce – aparaty cyfrowe Canon PowerShot A1400

Ponadto Komisja Konkursowa może przyznać 10 pamiątkowych koszulek z autografami ambasadorów Turnieju Orlika jako wyróżnienia.
Nagrody rzeczowe za trzy najlepsze prace zostaną przesłane do autorów pocztą w terminie do 10.06.2014 r. Wyróżnienia (pamiątkowe koszulki) zostaną wysłane do nagrodzonych autorów pocztą do 31.08.2014 r. (termin wynika z cyklu produkcji koszulek).

Autor najlepszej pracy będzie dodatkowo gościem Organizatorów na Wielkim Finale Turnieju Orlika w dniu 18 października 2014 roku na warszawskim Torwarze.

Do udziału w Wielkim Finale zaprosimy również delegacje uczniów ze szkół, do których uczęszczają autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac - ( do 40 uczniów i opiekunów z każdej szkoły, dofinansujemy koszty dojazdu do Warszawy, zapewnimy pamiątkowe koszulki, pakiety żywnościowe i wspaniałą zabawę).

2. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród i/lub wyróżnień oraz do osobnej oceny projektu plakatu i hasła, wówczas nagroda zostanie zamieniona na dwie inne o łącznej wartości równej wymienionej w ust. 1.

Nie przewiduje się zamiany nagród na ekwiwalent pieniężny.

 

V. OCENA PRAC KONKURSOWYCH

1. Prace zostaną ocenione przez 5 osobową Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora. Komisja dokona wyboru trzech najlepszych projektów hasła i/lub plakatu przy zachowaniu anonimowości zgłoszonych projektów.

2. Decyzje Komisji zapadną większością głosów. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Z rozstrzygnięcia Konkursu sporządzony będzie protokół, który podpisują członkowie Komisji Konkursowej uczestniczący w posiedzeniu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków

niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace wykonane na konkurs zostały

wykonane osobiście i nie naruszają praw osób trzecich.

2. Autorzy prac wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych

osobowych dla potrzeb organizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia

1997 r. o ochronie danych osobowych ( DZ. U. Nr 133, poz. 833 z późn.zm.).

3. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne

wykorzystanie przesłanych materiałów. Zwycięzcy Konkursu zobowiązują się do

nie zgłaszania żadnych roszczeń względem Organizatora Konkursu z tytułu

wykorzystania przez niego pracy konkursowej, z tytułu jej niewykorzystania albo

wykorzystania i/lub jej zmodyfikowania.

4. Autor projektu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich

w przypadku, gdyby udostępniony projekt naruszał prawa (w szczególności prawa

autorskie) osób trzecich.

5. Niniejszy regulamin jest ogłoszony na stronie internetowej Organizatora www.szs.pl

 

 

Załącznik Nr 1

OŚWIADCZENIE

1.) Niniejszym oświadczam, że będąc prawnym opiekunem ……………………………………..

(imię i nazwisko dziecka)                 wyrażam zgodę na jego (jej)  udział w konkursie na opracowanie hasło i plakat promujący Turniej Orlika i na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu

całości autorskich praw majątkowych i praw zależnych do niekomercyjnego wykorzystania dla celów promocji Turnieju Orlika wykonanego przez

 

……………………………………………… projektu plakatu i/lub hasła promocyjnego

(imię i nazwisko dziecka)

stosownie do przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z późn. zm.).

2) Zezwalam na rozporządzanie i wykonywanie zależnych praw autorskich do

powyższych projektów w postaci wykonywania zmian, przeróbek, modyfikacji, itp.

 

3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych …………………………………….

(imię i nazwisko dziecka)      zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

 

.................................................................................

(czytelny podpis  opiekuna prawnego)

Dane kontaktowe uczestnika konkursu (autora prac):

1

Imię

Nazwisko

Rok urodzenia:

……………………………..

…………………………………………………

2

Nazwa i adres szkoły:

Klasa:

3

Dane kontaktowe: Prosimy o podanie sposobu kontaktu

z opiekunem prawnym dziecka/uczestnika

w sprawie udziału w konkursie  – można podać telefon kontaktowy, adres mailowy lub adres do korespondencji.

Telefon kontaktowy:…………………………………………………………………………………

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………….

Adres do korespondencji: …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

druki do pobrania:

Regulamin Konkursu