REGULAMIN SZKOLNYCH IMPREZ SPORTOWYCH ZG SZS na rok szkolny 2010/2011

MINISTERSTWO SPORTU i TURYSTYKI

SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY
ZARZĄD GŁÓWNY

REGULAMIN SZKOLNYCH IMPREZ SPORTOWYCH 
na rok szkolny 2010/2011

Warszawa, sierpień 2010

 

-----------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo:
Przewodniczący Samorządów,
Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie,
Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele Wychowania Fizycznego,
Rodzice, Działacze i Uczniowie.

Przedstawiamy Państwu „Regulamin szkolnych imprez sportowych na rok Szkolny2010/2011", 
Kalendarz zawiera informacje organizacyjne i regulaminowe oraz ramowe terminy współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w trzech kategoriach wiekowych: Mistrzostwa Szkół Podstawowych - jako IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, Mistrzostwa Szkół Gimnazjalnych - GIMNAZJADA i Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych - LICEALIADA.
Z satysfakcją odnotowujemy, że zasięg sportowy prowadzonego  w poszczególnych województwach współzawodnictwa stopniowo powiększa się z roku na rok, o czym świadczy liczba sklasyfikowanych w systemie szkół, klubów, gmin i powiatów.
W systemie tym bierze udział już około 60% szkół wszystkich szczebli.
Dziękujemy wszystkim Jednostkom Samorządu Terytorialnego, które wspierają program usportowienia dzieci i młodzieży widząc w nim zarówno drogę rozwoju szczególnie uzdolnionych, jak i odpowiednią formę profilaktyki zdrowotnej.
Mamy nadzieję, że również w nowym roku sprawy sportu szkolnego znajdą właściwe miejsce w budżetach samorządów.
Dziękujemy również za ogromne zaangażowanie w realizację tego systemu nauczycieli wychowania fizycznego, dyrekcji szkół, rad pedagogicznych, rodziców.
Szkolny Związek Sportowy działający w obszarze szkolnej kultury fizycznej przez wiele już lat wypracował dobry, zbieżny z interesami edukacji i wychowania program skierowany do wszystkich uczniów - dostosowany do poziomu ich potrzeb i możliwości ruchowych.
Przedstawiony w kalendarzu wachlarz dyscyplin sportowych obok sprawdzianu realizacji programu wychowania fizycznego w szkole, stwarza młodzieży możliwość udziału w rywalizacji sportowej.
Zróbmy wspólnie wszystko, aby każdy uczeń mógł brać systematyczny udział w atrakcyjnych zajęciach sportowych a najlepsi zyskali szansę reprezentowania swych szkół w zawodach wyższego szczebla.
Każda szkolna sala gimnastyczna oraz boisko sportowe powinny być zapełnione przez rzesze uczniów uprawiających sport oraz uczestniczących w zajęciach rekreacyjno - sportowych.
Zapraszamy wszystkie szkoły do udziału w zawodach sportowych organizowanych przez SZS i życzymy Państwu, a przede wszystkim dzieciom i młodzieży, udanego nowego roku szkolnego oraz sukcesów i satysfakcji z osiągniętych wyników sportowych.

Zarząd Główny
Szkolnego Związku Sportowego
-----------------------------------------------------
ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO
W ROKU SZKOLNYM 2010/2011
REGULAMIN OGÓLNY

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Igrzyska Młodzieży Szkolnej stanowią integralną część systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. (współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – Departamentu Sportu Powszechnego Ministerstwa Sportu i Turystyki)
2.    Zawody organizowane są w trzech kategoriach wiekowych:
a) Igrzyska Młodzieży Szkolnej - mistrzostwa szkół podstawowych
b) Gimnazjada - mistrzostwa gimnazjów
c) Licealiada - mistrzostwa szkół ponadgimnazjalnych

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem oraz zasadami szczegółowymi zawartymi w kalendarzach wojewódzkich.
3.    W sprawach nie ujętych w regulaminie stosuje się przepisy Polskich Związków Sportowych.
4.    Zasady awansu do poszczególnych etapów Igrzysk ustalają ich organizatorzy.
II.    CELE I ZADANIA
1.    Aktywne uczestniczenie dzieci i młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych imprezach sportowych,    stanowiące    kontynuację    celów    i   zadań    wychowania      fizycznego i zdrowotnego.
2.    Przeciwdziałanie postępującym zjawiskom zachowań patologicznych poprzez uczestnictwo dzieci w zajęciach rekreacyjno-sportowych oraz w imprezach sportowych.
3.    Tworzenie każdemu dziecku warunków do czynnego uczestniczenia w różnych formach sportowania.
4.    Aktywizacja samorządów terytorialnych w organizacji czasu wolnego dzieci i  młodzieży szkolnej w formie zajęć sportowych.
5.    Popularyzowanie  i upowszechnianie sportu wśród ogółu dzieci i młodzieży.
6.    Poszerzanie procesu szkolenia dzieci z uwzględnieniem ich rozwoju biologicznego.
7.    Ocena pracy i osiągnięć szkół i klubów sportowych działających w szkole.
III.    ORGANIZATORZY
1.    Ogólne kierownictwo nad całością systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży objętego niniejszym kalendarzem sprawuje Szkolny Związek Sportowy.
2.    Na poszczególnych szczeblach zawodów bezpośrednimi organizatorami imprez są:
a.    w szkole - Szkolny Klub Sportowy, Uczniowski Klub Sportowy,
b.    w gminie/mieście - Zarząd Gminy SZS / Gminny Organizator Imprez Sportowych w porozumieniu z samorządem gminnym,
c.    w powiecie - Powiatowy SZS / Powiatowy Organizator Imprez Sportowych porozumieniu ze starostwem powiatowym,
d.    w rejonie - Powiatowy SZS na zlecenie Wojewódzkiego SZS,
e.    w województwie  - Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy.
f.    finały krajowe - Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy na zlecenie Zarządu Głównego SZS
3.    Do obowiązków organizatora zawodów należy:
a.    opracowanie kalendarzy i szczegółowych regulaminów imprez sportowych,
b.    powiadamianie zainteresowanych szkół o terminie i miejscu zawodów minimum  10 dni wcześniej,
c.    zabezpieczenie obsady sędziowskiej, technicznej i medycznej,
d.    przygotowanie obiektów sportowych, szatni, zapewnienie sprzętu sportowego, przyrządów pomiarowych,  nagłośnienia, protokołów zawodów,
e.    zorganizowanie propagandy zawodów (dekoracja, uroczyste otwarcie, zaproszenie  władz samorządowych, wręczenie nagród, zakończenie imprezy),
f.    w ciągu 3 dni opracowanie i rozesłanie komunikatów końcowych do zainteresowanych szkół, SZS, władz terenowych, środków masowego przekazu.

IV.    SZCZEBLE ZAWODÓW
1.    Szkolne Igrzyska Sportowe - przeprowadzane przez SKS-y, UKS-y w dowolnych dyscyplinach sportu, zgodnie z tradycją i warunkami szkoły, jako system całorocznej działalności umożliwiający udział we współzawodnictwie każdemu dziecku.
2.    Gminne i powiatowe - przeprowadzane przez właściwe instancje Szkolnego Związku Sportowego jako system całorocznych zawodów międzyszkolnych dla ogółu młodzieży oraz imprez sportowych o mistrzostwo miasta/gminy i powiatu w szerokim programie, uwzględniającym popularne w danym środowisku dyscypliny.
3.    Rejonowe, półfinałowe i wojewódzkie - przeprowadzane według programu ustalonego przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy na podstawie wytycznych Zarządu Głównego SZS i opinii nauczycieli wychowania fizycznego.
4.    Ogólnopolskie – w wybranych dyscyplinach, głownie dla młodzieży gimnazjalnej. Wykaz zawodów ogólnopolskich będzie zamieszczony na stronie internetowej www.szs.pl do końca kwietnia.
V.    UCZESTNICTWO
1.    We wszystkich dyscyplinach drużynowych zespół składa się z uczniów jednej szkoły (bez prawa kooptacji).
2.    Wiek startujących określają regulaminy poszczególnych dyscyplin.
3.    W zawodach prawo startu ma młodzież, ucząca się w szkołach dziennych bez względu na przynależność klubową.
4.    Do zawodów obowiązują imienne zgłoszenia szkoły z podpisami opiekuna oraz dyrektora szkoły.
5.    Każdy zawodnik musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania szkoły mają uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2010/2011.
6.    Drużyny uczestniczące w zawodach są zobowiązane  do uczestnictwa w imprezie od początku aż do jej zakończenia.
7.    Do zawodów dopuszczani są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich, posiadający grupę dyspanseryjną A lub B, uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania fizycznego. /Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.VII.2009- Dz. U nr 139 poz. 1138  zał. na str.  10-14 Kalendarza  wraz z interpretacją oraz na www.szs.pl - w dziale komunikaty/.

VI.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejszy kalendarz jest wzorcem, na którym tworzone są kalendarze     wojewódzkie i inne z możliwością rozszerzania kalendarza o dyscypliny i     zawody które rozgrywane są lokalnie i regionalnie.