Kampania sprawozdawczo-wyborcza przed XIV Zjazdem SZS
1/list do działaczy - 2/uchwała sprawozd-wyborcza - 3/tezy..
********************************

Warszawa 7.11.2007r.

Drogie Koleżanki i Koledzy
Członkowie Szkolnego Zwi±zku Sportowego
Przyjaciele i sympatycy naszej organizacji

Szkolny Zwi±zek Sportowy odbędzie w grudniu 2008 roku swój kolejny XIV już Zjazd.
Jest to w życiu każdej organizacji ważne wydarzenie. Wybierzemy nowe władze i uchwalimy program działania na kolejne cztery lata 2009 - 2012.
W zwi±zku z tymi planami Zarz±d Główny przyj±ł na swym posiedzeniu w dniu 7 listopada 2007 roku stosown± uchwałę i tezy do dyskusji przedzjazdowej, które zamieszczamy w dalszej czę¶ci dokumentu. Kto¶ może zapytać : Zjazd dopiero za rok a Oni już teraz o tym mówi± ?
Tak, mówimy już teraz, bowiem sam Zjazd to co prawda krótkie, ale ważne spotkanie, które będzie tym owocniejsze im lepiej przygotujemy się do niego. Toteż chcemy aby rok 2009 upłyn±ł nam przede wszystkim przy realizacji normalnych zadań codziennych, ale także aby¶my dokonali wszechstronnej analizy i oceny naszej kondycji, policzyli nasze szeregi i przygotowali organizację do takich zmian, które pozwol± na skuteczniejsze wypełnianie naszych zadań.
Nasz program, efekty i zamiary to nie tylko nasza praca. Cóż bowiem mogliby¶my zdziałać gdyby nie wsparcie i pomoc naszych licznych działaczy i przyjaciół: nauczycieli, rodziców, dyrektorów szkół, władz samorz±dowych i sponsorów.
Chcemy w okresie poprzedzaj±cym Zjazd gruntownie przedyskutować wszystkie podstawowe uwarunkowania, potrzeby i możliwo¶ci by potem lepiej rozumieć coraz bardziej komplikuj±ce się czasy i skuteczniej w tych zmieniaj±cych się warunkach pracować. Chcemy pomnożyć szeregi przyjaciół i wolontariuszy.
Jak to zrobić?
Wła¶nie o tych sprawach chcemy porozmawiać :
Zapraszamy do tej debaty wszystkich. Będziemy zbierać i publikować Wasze opinie, do¶wiadczenia i propozycje.
Postarajmy się razem zrobić co¶ dobrego dla naszych dzieci.

Dariusz Abramuk                    Adam Szymczak
Sekretarz Generalny SZS       Wiceprezes SZS


**************

Warszawa 7 listopad 2007

Uchwała Zarz±du Głównego SZS w sprawie kampanii sprawozdawczo - wyborczej
w Szkolnym Zwi±zku Sportowym w 2007/2008 roku i zwołania XIV Zjazdu SZS

1. XIV Zjazd
1.1. Zarz±d Główny SZS ustala, że kolejny XIV Krajowy Zjazd SZS odbędzie się w grudniu 2008 roku.
1.2 Szczegółow± datę Zjazdu, jego porz±dek dzienny ustali Zarz±d Główny w terminie do 5 czerwca 2008 roku.
1.3 W XIV Krajowym ZjeĽdzie SZS wezm± udział z głosem stanowi±cym zgłoszeni delegacji wybrani na Wojewódzkich
Zjazdach SZS po 4 osoby z każdego województwa oraz członkowie ustępuj±cych władz SZS (zgodnie z paragrafem 27 pkt. 1 statutu SZS).
2. Kalendarz kampanii
2.1. Zjazdy Wojewódzkie i wybory delegatów na XIV Zjazd SZS powinny odbyć się nie póĽniej niż do 15 listopada 2008 roku
2.2. Szczegółowe terminy i zasady kampanii na swoim terenie uchwalaj± i ogłaszaj± Zarz±dy Wojewódzkie SZS.
2.3. Zarz±d Główny SZS zaleca przyjęcie następuj±cych terminów :
-Do 15 kwietnia 2008 roku - zebrania sprawozdawczo - wyborcze w podstawowych ogniwach SZS : SKS, UKS, MKS .
W przypadkach kiedy w danym klubie nie przeprowadza się w roku 2008 zebrań sprawozdawczo - wyborczych, zasady wyboru delegatów, na Zjazdy Gminne, Powiatowe, Wojewódzkie ustalaj± wła¶ciwe władze SZS zwołuj±ce Zjazd.
-Do 15 czerwca 2008 roku - Zjazdy Gminnych i Powiatowych SZS posiadaj±cych osobowo¶ć prawn± oraz jednostek regulaminowych SZS tych szczebli.
3. Zarz±d Główny SZS ogłasza do powszechnej dyskusji projekt tez programowych pod tytułem
Promocja zdrowia ¶rodkami kultury fizycznej - czyli to samo, ale lepiej i skuteczniej
3.1. Tezy uchwalone przez Zarz±d Główny SZS będ± rozpowszechnione kanałami organizacyjnymi SZS,
a także będ± umieszczone na stronach internetowych SZS :
www.szs.pl i www.lider.szs.pl oraz
na wszystkich stronach prowadzonych przez SZS i będ± poddane powszechnej dyskusji. Po podsumowaniu
debaty będ± przedstawione w formie planu realizacji programu SZS na lata 2009-2012 delegatom na
XIV Zjazd SZS.
3.2. Każda jednostka organizacyjna SZS opracowuje, (z wykorzystaniem tez ZG SZS) w swej kampanii
własne oceny i propozycje programowe, dostosowane do regionalnej sytuacji.
3.3. ZG SZS będzie też swoimi kanałami publikował różne materiały analityczne, oceny i propozycje
zwi±zane tematycznie z debat± sprawozdawczo - wyborcz±. To samo powinny robić w swoim zakresie inne
instancje SZS w odniesieniu do swojego terytorium.

**************

Warszawa 7.11.2007r
Zarz±d Główny Szkolnego Zwi±zku Sportowego przyj±ł poniższe tezy na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2007 r. oraz powołał robocze zespoły z zadaniem dokonania wszechstronnej analizy punktów wymienionych poniżej w dziale Wykaz konkretnych zadań, przygotowania ocen ich realizacji w mijaj±cej kadencji oraz konkretnych propozycji dotycz±cych ich dalszego wykorzystania w pracy SZS. Wyniki tych prac będ± sukcesywnie omawiane na posiedzeniach ZG SZS.
Tezy Programowe ZG SZS w kampanii sprawozdawczo-wyborczej SZS przed XIV Zjazdem SZS
Promocja Zdrowia ¦rodkami Kultury Fizycznej - Czyli To Samo, Ale Lepiej i Skuteczniej
(Niniejsze tezy odnosz± się głównie do miejsca i roli Zarz±du Głównego SZS. Powinny one być uzupełnione i rozwinięte na poszczególnych szczeblach o konkretne problemy regionalne. ZG SZS rozliczy się przed XIV Zjazdem z własnych zobowi±zań. Każde ogniwo SZS powinno dokonać tego samego z uwzględnieniem tych tez, ale przede wszystkim własnych programów)
1. Oceniamy dokonania lat 2005-2007. Co nam się udało a co nie.
1.1. Przypomnijmy postanowienia XIII Zjazdu SZS - z tego trzeba się rozliczyć. W czasie kampanii sprawozdawczo - wyborczej powinni¶my odpowiedzieć sobie konkretnie :
Dlaczego większo¶ci z tych, niżej wymienionych zadań nie tylko nie wykonali¶my ale nawet nie podjęli¶my próby ich wykonania.
Wykaz konkretnych zadań do podjęcia i wykonania przez nowo wybrany Zarz±d Główny SZS w latach 2005 - 2008 (fragment uchwały XIII Zjazdu)
(Zjazd zobowi±zuje nowowybrany Zarz±d Główny SZS do opracowania i przyjęcia w terminie do 30.03. 2005 konkretnego planu realizacji poniżej wymienionych zadań) :
1. Przygotowanie w porozumieniu z o¶rodkami naukowymi opinii w sprawie konieczno¶ci dokonywania stopniowej ale gruntownej zmiany celów szkolnej kultury fizycznej, która powinna być przede wszystkim nakierowana na wzmacnianie i pomnażanie zdrowia dzieci i młodzieży. Rywalizacja i współzawodnictwo s± ważnymi ale nie jedynymi stymulatorami wychowawczymi i nie mog± powodować niekorzystnych procesów odrzucania i zniechęcania do wychowania fizycznego. Zarz±d Główny powinien tę opinię przedstawić MENIS i innym o¶rodkom decydenckim, upowszechniać j± w ¶rodowiskach kultury fizycznej a także ustalić jakie konkretne przedsięwzięcia Zwi±zek może i powinien podj±ć we własnym zakresie.
2. Należy silniej powi±zać szkolne wychowanie fizyczne z programami wychowania prozdrowotnego i w tak szeroko rozumianym programie uczyć dzieci umiejętno¶ci wł±czania systematycznej aktywno¶ci fizycznej w swój styl życia (umiejętno¶ci życiowe). Wymaga to opracowania z udziałem wybitnych specjalistów i wdrożenia stosownego wieloletniego programu. Podjęta przez Instytut Spraw Publicznych praca nad nowymi podstawami programowymi stanowi doskonał± okazję po temu.
3. Należy pilnie wzmacniać na wszystkich szczeblach efektywno¶ć wykorzystania wprowadzonych obecnie do szkoły podstawowej 4 godzin wychowania fizycznego wg modelu 2 + 2 (dwie godziny planowane w siatce godzin i dwie wykorzystywane wg zasady: obowi±zkowe dla każdego dziecka co do wymiaru ale fakultatywne co do tre¶ci). Opracowanie programu SZS dotycz±cego wykorzystania tych godzin.
4. Bardzo pilne i ważne jest podniesienie kwalifikacji nauczycieli nauczania pocz±tkowego przez wyposażenie ich w niezbędne umiejętno¶ci teoretyczne i praktyczne prowadzenia zajęć ruchowych w klasach 0-3. Przedstawienie MENIS programu i oferty w sprawie realizacji przez SZS takiego zadania.
5. W szkole trzeba wspólnymi siłami władz o¶wiatowych i Szkolnego Zwi±zku Sportowego znacz±co zwiększać rolę i zadania Szkolnych Klubów Sportowych, silnie powi±zanych ze szkoł± i jej programem, rozwijaj±cych działalno¶ć organizacyjn± w¶ród wszystkich dzieci i młodzieży ze szczególnym zwróceniem uwagi na tych, którzy od wychowania fizycznego stroni± i na działalno¶ć młodzieżowych wolontariuszy. Opracowanie i poddanie powszechnej dyskusji koncepcji
komercyjne SKS-y
6. Z wielu względów należałoby uznać Szkolny Zwi±zek Sportowy za strategicznego partnera Resortu Edukacji Narodowej w zakresie krzewienia zdrowego stylu życia i wdrażania dzieci i młodzieży do systematycznej aktywno¶ci ruchowej. Przedstawienie MENIS pakietu konkretnych propozycji dotycz±cych problemu strategicznego partnerstwa.
7. Wyst±pić ze stosownym projektem i w porozumieniu z MENiS zabiegać o uporz±dkowanie systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, by był on odpowiednio dostosowany do etapów fizycznego i psychicznego rozwoju dzieci i młodzieży. MENIS powinien ustalić system i zasady organizacji zawodów i imprez sportowych obowi±zuj±ce jednakowo wszystkich organizatorów.
8. Rozważyć możliwo¶ć znacznego wsparcia dla zanikaj±cej sieci Międzyszkolnych Klubów Sportowych, które oferuj± najtańszy i najefektywniejszy system wyłaniania i wstępnego szkolenia talentów sportowych w ¶cisłej współpracy ze szkołami i SKS i przekazywania ich do klubów pozaszkolnych.
9. Uważamy za celowe przygotowanie i przedstawienie wła¶ciwym organom państwa opinii w sprawie wył±czenia problematyki sportu wyczynowego z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu utworzenia silne centrum (Urz±d czy Ministerstwo Kultury Fizycznej) tak aby sportem wyczynowym zarz±dzać profesjonalnie a odpowiedzialno¶ć była oczywista. Ministerstwo Edukacji powinno za¶, naszym zdaniem, skoncentrować się na systematycznym podnoszeniu w systemie edukacji rangi i poziomu wychowania zdrowotnego i fizycznego
10. SZS powinien w porozumieniu z o¶rodkami naukowymi podj±ć inicjatywę uporz±dkowania terminologii w kulturze fizycznej np. naszym zdaniem błędnie pisze się i mówi : kultura fizyczna i sport .
11. Należy porozumieć się z innymi organizacjami pozarz±dowymi w sprawie systemu finansowania. Stan obecny, w którym takie organizacje jak SZS s± niemal wył±cznie wykonawcami zadań państwowych jest błędne systemowo i znacz±co ogranicza potencjalne możliwo¶ci Zwi±zku
12. Opracowanie i wdrożenie programu wykorzystania możliwo¶ci tkwi±cych w Ustawie o Pożytku Publicznym.

1.1. Co nam się udało :
- istniejemy - a to już jest podstawowy, choć minimalny, warunek zrobienia czegokolwiek
- realizujemy bogaty program imprez sportowych
- współdziałamy w niektórych zadaniach prozdrowotnych (głównie poprzez Lidera)
- realizujemy program animator sportu
- w ostatnim okresie udało się pozyskać sponsorów dla sportu szkolnego

1.2. Co jest nasza słabo¶ci± :
-ograniczanie programu do organizacji zawodów sportowych
-słaba pozycja SZS w szkole i w systemie edukacji
-do¶ć nikłe zaangażowanie (nierówne w różnych regionach) w realizację zadań prozdrowotnych
-mamy liczne niedostatki w działalno¶ci organizacyjnej (słabo¶ć struktur, niekonsekwencja w realizacji uchwał, brak współpracy z ważnymi partnerami)

2. Wybieramy Najważniejsze Cele
2.1. Proponujemy za podstawę dyskusji przedzjazdowej i zasadniczy zr±b programu SZS na kolejne lata 2009-2012 uznać zacytowany na pocz±tku fragment Uchwały poprzedniego - XIII Zjazdu SZS.

Dyskusja przedzjazdowa i działalno¶ć ZG SZS w roku 2008 powinna przebiegać z uwzględnieniem trzech punktów widzenia (zadań) :
A. Podjęcie prób wykonania (na finiszu) tych decyzji XIII Zjazdu, które możemy jeszcze w ostatnim roku tej kadencji podj±ć i wykonać albo choćby zaawansować.
Jedno z posiedzeń Zarz±du Głównego SZS w pocz±tkach roku 2008 powinno być po¶więcone analizie ww. uchwały XIII Zjazdu SZS i przyjęciu konkretnego planu działań zmierzaj±cego do ich podjęcia.
Musimy zdać sobie sprawę z tego, że jedn± ze słabo¶ci SZS jest duża umiejętno¶ć formułowania trafnych celów i zadań i jednocze¶nie znaczna nieumiejętno¶ć a także czasem niechęć w ich konkretnej realizacji.
B. Dokonania, na tle analizy wykonywania uchwał XIII Zjazdu SZS, oceny kondycji programowej i organizacyjnej SZS na wszystkich szczeblach i na tym tle wyłonienie pakietu konkretnych działań zmierzaj±cych do wzmocnienia organizacyjnego SZS i zwiększenia tym samym możliwo¶ci operacyjnego (skutecznego) działania.
C. Dokonanie wyraĽnego rozróżnienia trudno¶ci i przeszkód w działalno¶ci SZS
- Na te, które dotycz± warunków zewnętrznych i zależ± od stanu prawnego (modele systemów edukacji, zdrowia, kultury fizycznej, usytuowania NGO, władz samorz±dowych), systemu finansowania i decyzji różnych władz. Powinni¶my nauczyć się nie tylko trafnego okre¶lania niedostatków w tym zakresie, proponowania i projektowania logicznych rozwi±zań ale przede wszystkim strategii i taktyki domagania się stosownych zmian, zawi±zywania sojuszów i uporu w dochodzeniu do poż±danych zmian.
- Na te które dotycz± nas samych : naszej wiedzy, znajomo¶ci faktycznych potrzeb społecznych, umiejętno¶ci nawi±zywania kontaktów, pozyskiwania sojuszników i nade wszystko postępowania zgodnie z pragmatycznymi zasadami dobrej organizacji pracy.

Zarz±d Główny SZS przyjmie, po powszechnej dyskusji jaka powinna przebiegać w całej organizacji w roku 2008 i zakończeniu Zjazdów Wojewódzkich SZS, projekt programu działania SZS na lata 2009 - 2012 i przedłoży go w grudniu 2008 roku XIV Zjazdowi SZS.

**************