VII Sejmik Szkolnej Kultury Fizycznej -2010

********************************

Termin:
23-24 listopada 2010 r.
Miejsce
– Centrum Konferencyjno –Kongresowe, 00 -728 Warszawa, ul. Bobrowiecka 9.

PROGRAM SEJMIKU

23.listopada.2010 r./wtorek/    
        
1200-1230 Otwarcie obrad
Katarzyna Hall   -   Minister Edukacji Narodowej
Adam Giersz      -    Minister Sportu i Turystyki  

       
1230-1400 I sesja plenarna  
prof. Jerzy Po¶piech:
Współczesne tendencje w europejskim wychowaniu fizycznym i sporcie szkolnym


prof. Tomasz Frołowicz:
Reforma wychowania fizycznego- szanse i zagrożenia


prof. Rajmund Tomik:
Sport w polskiej szkole – struktury, finansowanie, regulacje prawne 1530– 1700 II  sesja plenarna


prof. Barbara Woynarowska:
Edukacja zdrowotna w wychowaniu fizycznym


dr Krzysztof Zuchora:
Edukacja olimpijska

dr Grzegorz Buczyński:
Wyniki kontroli wychowania fizycznego przeprowadzonej przez Najwyższ± Izbę Kontroli w latach 2009-2010.

1730- 1830 I sesja zespołów problemowych.
Zespół I
Wychowanie fizyczne)

-    nowe spojrzenie na wychowanie fizyczne po reformie programowej,
-    wdrożenia nowych rozwi±zań organizacji wychowania fizycznego i sportu w szkole w ramach możliwo¶ci stworzonych przez reformę zapocz±tkowan± w 2009 roku,
-    lokalne bariery rozwoju wychowania fizycznego i sportu w szkole.

Zespół II
Sport w szkole
-    aktualne wyzwania edukacyjne a model sportu szkolnego,
-    nowa podstawa programowa a troska o jako¶ć sportu szkolnego,
-    samorz±d lokalny a sport szkolny,
-    działalno¶ć SZS a system sportu szkolnego.

Zespół III
Edukacja dla zdrowia
-    rola wychowania fizycznego i sportu szkolnego w przygotowaniu młodzieży do zdrowego i satysfakcjonuj±cego życia,
-    wychowanie w zdrowiu i dla zdrowia,
-    wychowanie fizyczne i sport szkolny wobec zagrożeń cywilizacyjnych.


24.listopada 2010 r./¶roda/

  900-1030 II sesja zespołów problemowych
1100-1230 III sesja zespołów problemowych
1245-1415 III sesja plenarna


Wyjazd uczestników po obiedzie.