Dzień nauczyciela

********************************
Drodzy wychowawcy

Nauczyciele wychowania fizycznego, edukatorzy zdrowotni, trenerzy i instruktorzy, działacze sportu szkolnego

Zarz±d Główny Szkolnego Zwi±zku Sportowego i Redakcja miesięcznika LIDER składaj± Wam serdeczne życzenia z okazji Waszego ¦więta. Życzymy Wam by szkoła była dla was przyjazna, by¶cie do niej szli chętnie i dobrze się w niej czuli, bo szkoła jest nie tylko dla ucznia, ale także dla nauczyciela.
Chcieliby¶my by wszyscy, którzy o szkole tak chętnie mówi± i przypominaj±, jakie s± jej obowi±zki i zadania, czę¶ciej i nie tylko od ¶więta, zauważali i doceniali znaczenie Waszej pracy - by rozumieli, że zdrowie i wysoka sprawno¶ć fizyczna leż± na pocz±tku każdego zadania narodowego.
To Wy decydujecie o tym, że „taka będzie nasza Rzeczpospolita, jakie jej młodzieży wychowanie”. Nie od rzeczy będzie zatem przypomnienie wszystkim, komu przypomnieć to należy, że od pracy wychowawców fizycznych zależy tak wiele, że warto o tym nie tylko wci±ż mówić, ale także znacznie więcej robić, ustanawiaj±c dobre prawo o¶wiatowe i tworz±c szkołom i nauczycielom coraz lepsze warunki organizacyjne i materialne.
Ciepło, serdecznie, z uznaniem i szacunkiem.