Dorota Anna Owsianik - Godno¶ć, m±dro¶ć, wdzięk

********************************

DOROTA ANNA OWSIANIK
(Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział zamiejscowy w Sopocie)

Godno¶ć, m±dro¶ć i wdzięk

Godno¶ć jest podstawow± i niezniszczaln± warto¶ci± człowieczeństwa. Ł±czy w sobie pokorę i skromno¶ć, niezależno¶ć i odwagę. Godno¶ć pozwala nam przezwyciężać nasze załamania i zw±tpienia, pomaga "podnie¶ć się z upadku" i ocala nasz honor. W sytuacjach skrajnych czy ekstremalnych ratuje przed zdrad± siebie samego, przyjaciół i wyznawanych warto¶ci.
Próba odebrania komu¶ godno¶ci jest jedn± z większych krzywd, jakie można wyrz±dzić człowiekowi. Godno¶ć nigdy nie umiera: podeptana - ma zdolno¶ć samoodradzania się.
M±dro¶ć to siła ducha i umysłu, pasja poznania i otwarto¶ć na nowe do¶wiadczenia. Pozwala nam odróżniać dobro od zła, zachować rozs±dek i spokój w chwilach trudnych. M±dro¶ć to jeden z kluczy do szczę¶liwego życia pełnego serdeczno¶ci i życzliwo¶ci, przyjaĽni i miło¶ci. Człowiek m±dry nie tylko poszerza swoj± wiedzę, ale także dba o sferę uczuć i emocji oraz o dobre relacje interpersonalne.
M±dro¶ć to również gotowo¶ć przeciwstawienia się obowi±zuj±cym schematom i normom społecznym - czyli odwaga życia w zgodzie ze sob±.
Wdzięk to dobro emanuj±ce z człowieka - blask duszy. Spontaniczno¶ć i prostota, wdzięczno¶ć i rado¶ć - oto cechy tworz±ce wokół człowieka aurę wdzięku. Ludzie pełni wdzięku zjednuj± sobie sympatię i szacunek otoczenia. Czy dar wdzięku posiadaj± tylko wybrani? Czy też może ma go każdy z nas?