Barbara Woynarowska - Edukacja Zdrowotna

********************************

Edukacja Zdrowotna - Barbara Woynarowska (wybrane rozdziały napisali: A. Długołęcka, A. Kołodziejczyk, L. Kulmatycki, K. Ostaszewski, M. Sokołowska)

Edukacja Zdrowotna

Wyd. PWN 2007

woynarowsk_edukacja_zdrowotna_ok.ksiazki_120Pani profesor Barbara Woynarowska ofiarowuj±c mi egzemplarz swojej ksi±żki wpisała : "Mojej Bratniej Duszy". Jestem z tego wpisu - z tego przyznania mi prawa do braterstwa, niezwykle dumny. Od wielu lat obserwuj±c Jej życie i dzieło i współuczestnicz±c w jakim¶ stopniu w różnych Jej działaniach mam prze¶wiadczenie, że sprawy którym po¶więciła całe swe życie s± niezwykłej wagi. Dotykaj± bowiem rzeczy, które s± na pocz±tku wszystkiego. Jednocze¶nie też zajmowanie się takimi sprawami (zdrowie, edukacja, wychowanie) nie przynosi satysfakcji spektakularnych, wymaga wielkiej wiedzy, cierpliwo¶ci, uporu i swoistej odporno¶ci, bo medali za to nie daj± i do telewizji nie zapraszaj±. Trzeba więc mieć poczucie misji, znajomo¶ć rzeczywistych potrzeb społecznych, wielk± wyobraĽnię pedagogiczn± i odporno¶ć a nawet pobłażanie dla, nieskorych do pomocy i wsparcia, kłótliwych polityków zawzięcie debatuj±cych nad sprawami małej wagi. Zrozumienie istoty potrzeb, dystans do zgiełku i "robienie tego co swoje" daje Pani profesor prawo nazywania siebie "dobr± wróżk±", dla tych wszystkich, którzy, często z Jej inspiracji i za Jej przykładem trwaj± w uporze. Nagrod± za to wszystko, nagrod± niedostępn± dla niektórych, mog± za to być słowa pie¶ni Jonasza Kofty "Pamiętajcie o ogrodach", któr± czasem ¶piewamy na naszych spotkaniach.

O samej ksi±żce jak widać napisałem mało, bo to po prostu należy mieć, czytać i wykorzystywać w pracy. "Edukacja Zdrowotna" to dzieło niezwykle potrzebne i oczekiwane. Wci±ż takie działy edukacji, wychowania i medycyny jakimi s± promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, pozostaj± w realizacyjnych powijakach, mimo znakomitych strategicznych koncepcji, programów i teoretycznych podstaw, czego znakomitym ¶wiadectwem jest rekomendowana ksi±żka. To obszerne i kompletne kompendium wiedzy o edukacji zdrowotnej. Dziękujemy Pani profesor.