2005r - JAK ZAŁOŻYĆ KLUB

********************************
1. PRAWNE UWARUNKOWANIA DZIAŁALNO¦CI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH
1.1. Podstawa prawna funkcjonowania UKS.
  • Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej, zwana dalej „ustaw± o kulturze fizycznej”, wprowadziła w art. 7 now±, nie istniej±c± w dotychczasowych regulacjach prawnych jednostkę organizacyjn± kultury fizycznej pod nazw± uczniowski klub sportowy, w skrócie UKS.

W ustawie o kulturze fizycznej czytamy:

„art. 7.1. Szczególnym rodzajem klubu sportowego jest uczniowski klub sportowy.

2. Uczniowski klub sportowy działa na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 i z 1990 r. Nr 14, poz. 86), z wył±czeniem przepisów dotycz±cych rejestracji.

3. Członkami uczniowskiego klubu sportowego mog± być w szczególno¶ci uczniowie, rodzice i nauczyciele.

4. Uczniowskie kluby sportowe podlegaj± wpisowi do ewidencji, prowadzonej przez starostów wła¶ciwych ze względu na siedzibę klubu.

5. Uczniowskie kluby sportowe posiadaj± osobowo¶ć prawn±.”

  • Na podstawie powyższych dyspozycji zawartych w art. 7 ustawy o kulturze fizycznej oraz art. 8 ust. 3 tejże ustawy, jak i ust. 2 Prawa o stowarzyszeniach można stwierdzić, że do UKS-u jako stowarzyszenia kultury fizycznej stosuje się :

1) art. 3 – 6 ( podstawowe prawa zrzeszania się), art. 8 ust 3 i 4 (wła¶ciwo¶ć s±du, postępowania nieprocesowe), art.. 9 – 11 ( komitet założycielski, statut, władze stowarzyszenia), art. 22 ( zwi±zki stowarzyszeń) , art. 31 – 39 (rozwi±zania, składniki maj±tkowe, likwidacja stowarzyszenia), oraz do uznania s±du niektóre przepisy art. 25, art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 1 i 3 Prawa o stowarzyszeniach;

2) art. 7 (UKS), art. 15 ust. 1 i 3 ( organy nadzoru i kontroli) oraz art. 16 – 18 (¶rodki nadzoru administracyjnego i s±dowego) ustawy o kulturze fizycznej.

Do UKS-u jako klubu sportowego stosuje się wszystkie przepisy ustawy o kulturze fizycznej dotycz±ce praw i obowi±zków klubów sportowych, a w szczególno¶ci: art. 6 ust. 2, art. 8 ust 1, art. 10 ust.5 pkt.2, art. 39 ust 2, art. 41, art. 42 ust. 1 i 2, art. 46 ust.2, art. 52 ust. 2, art. 58.

Niezależnie od powyższego, obowi±zki UKS – u jako osoby prawnej, podmiotu gospodarczego, pracodawcy, podatnika i płatnika podatku, itp. s± okre¶lone w ustawach szczególnych i aktach wykonawczych do tych ustaw.

W codziennej pracy UKS-u maj± zastosowanie przepisy zawarte w:

- ustawie z dnia 7 wrze¶nia 1991 r. o systemie o¶wiaty( Dz. U. z 1996 r. Nr 97, poz. 329; Nr 106, poz. 496 z póĽniejszymi zmianami),

- rozporz±dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 1993 r. w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej(Dz. U. z 1993 r. Nr 67, poz. 323; z 1994 r. Nr 101, poz. 101),

- rozporz±dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 wrze¶nia 1993 r. w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek o¶wiatowo - wychowawczych Dz. U. z 1993 r. Nr 95, poz. 434),

- rozporz±dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 1992 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych( Dz. U. z 1992 r. Nr 65, poz. 331),

- rozporz±dzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 listopada 1985r.w sprawie ksi±żki kontroli sanitarnej ( Dz. U. z 1985 r. Nr 56, poz.289),

- ustawie z dnia 29 wrze¶nia 1994 r. o rachunkowo¶ci ( Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591 z póĽniejszymi zmianami),

- rozporz±dzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowo¶ci dla jednostek nie prowadz±cych działalno¶ci gospodarczej ( Dz. U z 1994 r. Nr 140, poz. 789),

- rozporz±dzeniu Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1994 r. w sprawie wykazu zadań państwowych, które mog± być zlecone jednostkom niepaństwowym( Dz. U. z 1994 r. Nr 131, poz. 657; z 1995 r. Nr 120, poz. 579),

- rozporz±dzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1995 r. w sprawie zlecania zadań państwowych jednostkom niepaństwowym ( Dz. U z 1995 r. Nr 87, poz. 437),

- ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych ( Dz. U. z 1992 r. Nr 68, poz. 341; z 1993 r. Nr 28, poz. 127; z 1994 r. Nr 98, poz. 472; z 1996 r, Nr 106, poz.496; Nr 132, poz. 621),

- ustawie z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomo¶ci ( Dz. U z 1991 r, Nr 30, poz. 127; z 1994 r. Nr 123, poz. 601; z 1995 r. Nr 99, poz. 486; z 1996 r. Nr 5, poz. 33; Nr 90, poz. 405; Nr 106, poz. 496),

- ustawie z dnia 24 paĽdziernika 1934 r. – Prawo upadło¶ciowe ( Dz. U z 1991r. Nr 118, poz. 512),

- ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych( Dz. U tekst jednolity: z 1993 r. Nr 106, poz. 482, Nr 134 poz. 646; z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, poz.419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz.602, Nr 127, poz. 627; z 1995 r. Nr 5, poz. 25; Nr 86, poz. 433; Nr 96, poz. 478; Nr 133, poz.654; Nr 142, poz. 104; z 1996 r. Nr 25, poz. 113),

- ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416, nr 134, poz. 646; z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602, Nr 126, poz. 626; z 1995 r. Nr 5, poz. 25; Nr 133, poz. 654; z 1996 r., Nr 25, poz. 113; Nr 87, poz. 395; Nr 137, poz. 638),

- ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych ( Dz. U. z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 130, poz. 645; z 1995 r. Nr 99, poz. 488),

- ustawie z dnia 8 marca 1991 r. o samorz±dzie terytorialnym( tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. , Nr 13, poz. 74; Nr 58, poz. 261 i nr 106, poz. 96).

RAMOWY STATUT
UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1
Uczniowski Klub Sportowy .............................., zwany dalej Klubem, jest stowarzyszeniem zrzeszaj±cym uczniów Szkoły Podstawowej nr ................, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków.

§ 2
1. Terenem działania Klubu jest miast (gmina) ................................ .
2. Siedzib± Klubu jest Szkoła Podstawowa nr .................................. .

§ 3
Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7 ust. 4 i 5 ustawy o kulturze fizycznej i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowo¶ć prawn±.

§ 4

1. Klub działa zgodnie z ustaw± o kulturze fizycznej, ustaw± - Prawo o stowa -
rzyszeniach, ustawa o systemie o¶wiaty oraz własnym statutem.
2. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych zwi±zków sportowych
oraz ogólnokrajowych zwi±zków sportowych.

§ 5
Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowi±zuj±cymi przepisami.

Rozdział 2
Cel i ¶rodki działania

§ 6
Celem Klubu jest :
1)planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwo¶ci obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjn± i materialn± rodziców i sympatyków Klubu,
2)angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywno¶ci ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawno¶ci i zainteresowań sportowych,
3)uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działałania samorz±du terytorialnego i poza nim,
4)organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawno¶ci fizycznej i umysłowej,
5)organizowanie działalno¶ci sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
6)organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
7)kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowo¶ci poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu,
8)...............

§ 7
Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, Rad± szkoły, klubami sportowymi, władzami samorz±dowymi i sportowymi.

§ 8
Klub opiera sw± działalno¶ć przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowi±zki

§ 9
Członkowie Klubu dziel± się na :
1) zwyczajnych,
2) wspieraj±cych.

§ 10
1.Członkami zwyczajnymi Klubu mog± być uczniowie szkoły, rodzice i
nauczyciele , którzy złoż± pisemn± deklarację, zapłac± wpisowe i zostan±
przyjęci przez Zarz±d Klubu.
2.Małoletni mog± być członkami Klubu za zgod± ich przedstawicieli ustawowych

§ 11
Członkowie zwyczajni maj± do :
1) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem
wyborczym, z ograniczeniami okre¶lonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach,
2) zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu,
3) uczestnictwa w zawodach i w imprezach sportowych organizowanych przez Klub,
4) korzystania z wszelkich urz±dzeń Klubu na zasadach okre¶lonych przez Zarz±d Klubu,
5) korzystania z innych uprawnień okre¶lonych przez Zarz±d Klubu.

§ 12
Członkami wspieraj±cymi mog± być osoby fizyczne i osoby prawne, które popieraj± cele Klubu, zostan± przyjęci przez Zarz±d i zadeklaruj± pomoc materialno -finansow± dla Klubu.

§ 13
Członkowie wspieraj±cy maj± prawo do :
1) uczestniczenia bezpo¶rednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych
Zebraniach Klubu,
2) zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu,
3) .................................
4) korzystania z innych uprawnień okre¶lonych przez Zarz±d Klubu.

§ 14
Do obowi±zków członków Klubu należy :
1) branie czynnego udziału w działalno¶ci Klubu,
2) przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Klubu,
3) godne reprezentowanie władz Klubu,
4) płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu,
5) ....................................

§ 15
Członkostwo w Klubie ustaje poprzez :
1) dobrowolne wyst±pienie zgłoszone na pi¶mie do Zarz±du,
2) skre¶lenie z listy członków uchwał± Zarz±du w przypadku:
a) umy¶lnego naruszenia postanowień statutu,
b) nie brania udziału w działalno¶ci statutowej Klubu przez okres ...................
3) działania na szkodę Klubu,
4) rozwi±zanie się Klubu.

Rozdział 4

Władze Klubu

§ 16
1.Władzami Klubu s± :
1) Walne Zebranie Klubu,
2) Zarz±d,
3) Komisja Rewizyjna,
2.Kadencja Władz trwa ......... ( np. 1 rok, 2 lata ). Wybór Władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależno¶ci od decyzji Walnego Zebrania Klubu.
3.Uchwały wszystkich Władz Klubu zapadaj± zwykł± większo¶ci± głosów o ile postanowienia statutu nie stanowi± inaczej.

§ 17
1.Walne Zebranie Klubu jest najwyższ± władz± Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2.Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarz±d ... ( raz na dwa lata ).
3.Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarz±d .....( np. raz na rok ).
4.Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarz±d Klubu :
1) z inicjatywy własnej,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na wniosek ... (1/3) ogółu członków.
5.Nadzwyczjne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie póĽniej niż ... (np. w ci±gu miesi±ca) od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 18
1.Do wył±cznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy :
1) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalno¶ci
Klubu,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarz±du i Komisji Rewizyjnej,
3) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarz±du Klubu,
4) wybór Zarz±du i Komisji Rewizyjnej,

5) podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwi±zaniu Klubu,
6) ustalanie wysoko¶ci i trybu płacenia składek członkowskich,
7) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.
2.Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecno¶ci co najmniej ... (np. ? ) członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
3.W Walnym Zebraniu Klubu mog± brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarz±d.

§ 19
1.Zarz±d Klubu składa się z ... (np. 5-7) członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spo¶ród siebie wybieraj± Prezesa i Sekretarza.
2.Zebrania Zarz±du Klubu odbywaj± się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż ... (np. jeden raz na dwa miesi±ce).
3.Do ważno¶ci uchwał Zarz±du Klubu konieczna jest obecno¶ć co najmniej ... (np. ?) liczby członków Zarz±du, w tym Prezesa lub Sekretarza.
4.W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarz±du jego uprawnienia przysługuj± Prezesowi działaj±cemu wspólnie z Sekretarzem.

§ 20
Do zadań Zarz±du Klubu należy kierowanie bież±c± działalno¶ci± Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególno¶ci :
1) reprezentowanie Klubu na zewn±trz i działanie w jego imieniu,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
3) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
4) powoływanie i rozwi±zywanie komisji problemowych,
5) przyjmowanie i skre¶lanie członków,
6) zarz±dzanie maj±tkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowi±zuj±cymi przepisami,
7) składanie sprawozdań z działalno¶ci Klubu,
8) .......

§ 21
1.Członek Zarz±du Klubu może być zawieszony w czynno¶ciach lub odwołany ze składu Zarz±du, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowi±zków, działa niezgodnie ze statutem b±dĽ w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2.Uchwałę o zawieszeniu w czynno¶ciach lub odwołaniu członka Zarz±du podejmuje Zarz±d większo¶ci± ...(np. 2/3) głosów przy obecno¶ci co najmniej ... (np. połowy) uprawnionych do głosowanie.
3.Usunięty lub zawieszony członek Zarz±du ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ci±gu ...(np. 30 dni) od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§ 22
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroluj±cym całokształt działalno¶ci Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z ... (np. 3-5 ) członków wybieranych przez Walne Zebranie . Klubu Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zebranie Klubu.
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodnicz±cego i Sekretarza.
4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie
Klubu.
5.Do czynno¶ci Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie okresowych kontroli działalno¶ci statutowej i finansowej Klubu,
2) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalno¶ci, okre¶lenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
3) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalno¶ci na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustepuj±cym Zarz±dowi,
4) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarz±du, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowoduj± one lub mog± spowodować nieprawidłowo¶ci w działaniu Klubu,
5) występowanie z ż±daniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarz±du w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem b±dĽ istotnymi interesami Klubu działań Zarz±du.

§ 23
1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynno¶ciach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowi±zków, działa niezgodnie ze Statutem, b±dĽ w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynno¶ciach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większo¶ci± ... (np. 2/3) głosów przy obecno¶ci co najmniej ... (np. połowy) uprawnionych do głosowania.
3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie ... (np. 30 dni) od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

§ 24
W przypadku powstania wakatu w Zarz±dzie lub Komisji Rewizyjnej - władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spo¶ród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć ... (np. 1/3) pochodz±cych z wyboru.

Rozdział 5

Wyróżnienia i kary

§ 25
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane s± wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród okre¶la regulamin uchwalany przez Zarz±d Klubu.

§ 26
1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu - Zarz±dowi przysługuje - zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu - prawo wymierzania następuj±cych kar :
1) upomnienia,
2) nagany,
3) zawieszenia w prawach członkach na okres ... (np. do 12 miesięcy),
4) ........
5) wykluczenia.
2. Od uchwały Zarz±du o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do
Walnego Zebrania Klubu w terminie ... (np. 30 dni).
3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6

Maj±tek i fundusze Klubu

§ 27
1. Na maj±tek Klubu składaj± się nieruchomo¶ci, ruchomo¶ci oraz fundusze.
2. Na fundusze Klubu składaj± się :
1) składki członkowskie,
2) darowizny i zapisy,
3) dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone klubowi,
4) dotacje na zadania zlecone przez samorz±d terytorialny,
5) dochody z działalno¶ci gospodarczej,
6) dochody z maj±tku,
7) .......
8) inne wpływy.

§ 28
Dla ważno¶ci o¶wiadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowi±zań maj±tkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane s± podpisy dwóch osób spo¶ród nastepępuj±cych: Prezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych członków Zarz±du.

Rozdział 7

Zmiana Statutu i rozwi±zanie się Klubu

§ 29
Zmiany Statutu Klubu wymagaj± uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większo¶ci± ... (np. 2/3) głosów przy obecno¶ci co najmniej ... (np. połowy) uprawnionych do głosowania.

§ 30
1. Rozwi±zanie się Klubu może nast±pić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większo¶ci± ... (np. 2/3) głosów przy obecno¶ci co najmniej ... (np. połowy) uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwi±zaniu się Klubu okresla tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony maj±tek.