2004r - XIII Krajowy Zjazd Delegatów SZS - 2-3.12.2004 r. Warszawa

********************************

XIII Krajowy Zjazd Delegatów SZS

W dniach 2 i 3 grudnia 2004 roku odbył się w Warszawie XIII Zjazd Szkolnego Zwi±zku Sportowego oraz uroczysto¶ci kończ±ce obchody 50 lecia istnienia Zwi±zku.

W pierwszym dniu Pan Prezydent RP przyj±ł z okazji 50 lecia Zwi±zku i Zjazdu liczn± grupę działaczy i wręczył kilkunastu osobom Ordery i Krzyże Zasługi.

Przemówienia wygłosili : Pan Aleksander Kwa¶niewski Prezydent RP, a w imieniu odznaczonych i działaczy SZS Zbigniew Cendrowski, Honorowy Prezes SZS odznaczony Krzyżem Komandorskim OOP.
W tym samym dniu po południu odbyła się dalsza czę¶ć uroczysto¶ci jubileuszowych, podczas których wielu zasłużonych działaczy i przyjaciół Szkolnego Zwi±zku Sportowego otrzymało odznaczenia i wyróżnienia pami±tkowe.
Uroczysto¶ć u¶wietnili sw± obecno¶ci± liczni go¶cie : Posłowie i Senatorowie, Przedstawiciele MENIS, PKOL, Konfederacji Sportu, wielu Stowarzyszeń i Zwi±zków Sportowych. Przybyli między innymi byli Prezesi Zwi±zku : Stanisław Bohdanowicz i Wacław Kupper.

W drugim dniu Zjazd wysłuchał sprawozdania z działalno¶ci Zarz±du Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej, odbyła się dyskusja a następnie uchwalono program SZS na lata 2005-2008 oraz wybrano Zarz±d Główny i Główn± Komisję Rewizyjn±.

Zjazd powierzył funkcję Prezesa Panu Arturowi Piłce.

Wszystkie w/w materiały s± opublikowane w dziale : Zjazd SZS (www.lider.szs.pl)